O Wydziale

Nasze atuty

 • Niskie czesne
 • Wysokie stypendia
 • Doświadczona kadra akademicka
 • Kształcenie na odległość (e-learning)
 • Innowacyjne metody kształcenia (mentoring, tutoring, coaching)
 • Możliwość studiowania za granicą
 • Akademickie Biuro Karier
 • Różnorodne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Inspirujące spotkania i wykłady ze znanymi ludźmi
 • Nowoczesna infrastruktura przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Lokalizacja w centrum Katowic

Informacja o Wydziale

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach jest jedną z największych jednostek organizacyjnych funkcjonujących w obrębie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Wydział powstał w październiku 2001 roku na bazie istniejącego od 1994 roku Instytutu Pedagogiki WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Siedzibą Wydziału od 2004 roku jest kompleks budynków z salami wykładowymi (w tym trzy aule) i ćwiczeniowymi, dwiema pracowniami komputerowymi, które jednocześnie mogą pomieścić 1600 studentów, oraz systematycznie rozbudowywaną bazą dydaktyczną - komputery, sprzęt multimedialny itd.

W Wydziale prowadzone są studia I i II stopnia niestacjonarne (zaoczne) na kierunkach:

 • pedagogika,
 • praca socjalna.


Uchwałą Senatu WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie z 17 maja 1999 roku otrzymano zgodę na uruchomienie studiów II stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunku pedagogika.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w decyzji z dnia 18 grudnia 2007 r. (DSW-2-05-4003-324/07) nadał Wydziałowi uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia (licencjackie) na kierunku praca socjalna.

Wydział zapewnia studentom dostęp do bieżących informacji (harmonogramy zajęć, wykaz obowiązujących rygorów, harmonogram dyżurów nauczycieli akademickich i inne) przez Internet.

W 2011 roku Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, kierunek pedagogika otrzymał ocenę pozytywną Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie jakości kształcenia na poziomie studiów I i II stopnia.

W trakcie studiów realizowana jest nauka języków obcych:

 • angielskiego,
 • hiszpańskiego,
 • rosyjskiego,
 • niemieckiego.


Duży nacisk kładziemy na na praktyczne przygotowanie absolwentów do przyszłej pracy i powiązanie teorii z praktyką.

Na Wydziale działa Samorząd Studencki, który uczestniczy we wszystkich ważniejszych przedsięwzięciach podejmowanych na Wydziale, inspiruje studencki ruch kulturalno-naukowy.

Studenci mają możliwość ubiegania się o stypendia:

 • rektorskie (za dobre wyniki w nauce),
 • socjalne,
 • ministerialne,
 • zapomogi.

 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka jest partnerem w programie Erasmus, studenci Wydziału i nauczyciele akademiccy mają możliwość korzystania z międzynarodowej wymiany. Corocznie przygotowywane są na Wydziale „Katalogi Przedmiotów ECTS”.

Powołana przez Radę Wydziału Komisja ds. Jakości Kształcenia analizuje i ocenia plany nauczania dla nowo proponowanych kierunków i specjalności, analizuje, ocenia i koryguje tematy prac dyplomowych oraz zajmuje się badaniem jakości kształcenia (ankieta studencka, hospitacje).

Na I i II etatach zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, w tym autorytety naukowe w swoich dziedzinach. Realizują oni zajęcia dydaktyczne, sprawują opiekę merytoryczną oraz prowadzą seminaria dyplomowe.

Biblioteka

Księgozbiór biblioteki wydziałowej jest systematycznie uzupełniany o najnowszą literaturę przedmiotu. Zawiera 13 500 woluminów oraz 31 tytułów prenumerowanych czasopism. W ostatnich latach wydatki na zakup książek wynosiły około 100 tys. złotych rocznie. Wypożyczalnia i czytelnia wyposażone są w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, a udostępnienie zbiorów prowadzone jest w zintegrowanym systemie komputerowym Prolib.

Studenci Wydziału mają możliwość korzystania z zasobów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach, w oparciu o umowę o współpracy, oraz zbiorów Biblioteki Śląskiej położonej niedaleko siedziby Wydziału.

Badania naukowe

Na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach prowadzone są zespołowe badania naukowe w obszarze ramowego tematu „Rola edukacji w procesie kształtowania społeczeństwa wiedzy”, realizowane w Katedrze Pedagogiki.
Współpraca naukowo-badawcza i wymiana z uczelniami w kraju i za granicą

Między WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie (Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach) a Uniwersytetem w Ostrawie (Pedagogicka Fakulta) została podpisana Umowa o współpracy. Trwają przygotowania do zorganizowania wspólnego seminarium poświęconego wymianie doświadczeń w zakresie kształcenia nauczycieli na kierunku pedagogika oraz kształceniu studentów na kierunku praca socjalna.

Podpisano także porozumienie o współpracy ze Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. Trwają przygotowania do wspólnego wydawania kwartalnika pedagogicznego „Auxium Sociale-Novum” pod egidą Zespołu Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31