Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Semków

semkowPROF. NADZW. DR HAB. JERZY SEMKÓW

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach

Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

WYKSZTAŁCENIE

Pięcioletnie studia wyższe z pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim (1958-1963)
Doktorat na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (1971)
Habilitacja na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (1990)
Stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Wrocławskiego (1996)

SPECJALIZACJE

pedagogika kultury
andragogika
gerontopedagogika

PEŁNIONE FUNKCJE

 • kierownik Zakładu Pedagogiki Dorosłych w Instytucie Pedagogiki w Uniwersytecie Wrocławskim (1971-1981)
 • przedstawiciel młodszych pracowników do Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego (1971-1981)
 • prodziekan ds. studiów stacjonarnych Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych (1990-1993)
 • kierownik Zakładu Andragogiki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego (1993-2007)
 • dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego (1996-1999)
 • przewodniczący Oddziału II Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (2002-2010)
 • prorektor w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu (2004-2006)
 • kierownik studiów doktoranckich pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim (2000-2010)
 • kierownik Zakładu Pedagogiki i Socjologii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy (2007-2011)
 • kierownik Zakładu Andragogiki w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej (2011-2014)
 • członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (od 1990), a w latach 2007-2011 przew. Oddziału II WTN
 • kierownik Katedry Pedagogiki na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych WSP im Janusza Korczaka w Warszawie (od 2014)
 • współtwórca i kierownik Forum Pedagogów (1988-2010) – coroczne konferencje naukowe organizowane w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym
 • twórca i kierownik naukowy corocznego seminarium (konferencji) naukowego pod nazwą: „Kolokwia Witeloniana” organizowane w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy (2009-2011). W dalszym ciągu kontynuowane
 • twórca i kierownik corocznego seminarium naukowego pod nazwą: „Jesienne Spotkania Andragogiczne w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej”, a obecnie w na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznym w Katowicach Wyższej Szkoły im. J. Korczaka w Warszawie (od 2012).

Funkcje pozauczelniane:

 • członek zarządu głównego a następnie prezydium Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego (1974-1992)

DOROBEK NAUKOWY

Monografie:

 • Polityka szkolna władz w poglądach społeczeństwa polskiego Galicji (szkoły ludowe w okresie wiceprezydentury Michała Bobrzyńskiego) [praca doktorska], „Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 203, Prace Pedagogiczne III, Wrocław 1973, s. 117.
 • Kultura studencka w życiu uczelni. Rola uniwersyteckich zespołów chóralnych, instrumentalnych i tanecznych (książka habilitacyjna), Prace Pedagogiczne LXXXI. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1990.

Artykuły naukowe i referaty:    

 • Związek samokształcenia z działalnością kulturalno-oświatową, [w:] „Oświata Dorosłych” 1979, nr 8, Warszawa, s. 403-407.
 • Problemi obrazovanja na viśem nivou i samobrazovanje, [w:] PEDAGOŚKO-ANDRAGOŚKI RAD, Ćasopis za vaspitanje i obrazovanje mladih i odraslih,1979 nr 5.
 • Koła oświatowe, [w:] „Oświata Dorosłych” nr 8 („Mała Encyklopedia Oświatowa”), Warszawa 1980, s. 475-476.
 • Proces samokształcenia i jego rozumienie w aspekcie badań działalności kulturalno-oświatowej i doskonalenia zawodowego, [w:] J. Semków (red.), Procesy samokształceniowe w działalności kulturalno-oświatowej i w doskonaleniu zawodowym (koncepcje badawcze), Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 534, Prace Pedagogiczne XXII, Wrocław 1981, s. 5-18.
 • Samorządność jako istotny współczynnik ruchu regionalnego, [w:] Ruch towarzystw regionalnych jako czynnik samorządu społecznego, S. Dąbrowski i M. Łukasiewicz (red.), Wrocław-Wałbrzych 1981, s. 26-44.
 • Ruch społeczno-kulturalny Dolnego Śląska w opinii jego działaczy, [w:] Społeczny ruch kulturalny. Tradycja a współczesność, D. Jankowski i L. Trzeciakowski (red.), Poznań 1981, s. 90-108.
 • Samokształcenie a placówka kulturalno-oświatowa, [w:] J. Semków (red.), Procesy samokształceniowe w działalności kulturalno-oświatowej i w doskonaleniu zawodowym (podsumowanie I etapu badań), „Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 630, Prace Pedagogiczne XXXIX, Wrocław 1983, s. 7-29.
 • Ruch towarzystw społeczno-kulturalnych a możliwości przekształcania środowiska społecznego, [w:] Przekształcanie środowiska społecznego. Dorobek i kierunki dalszych badań, Łódź 1985, s 204-212.
 • Społeczno-kulturowe determinanty procesu samokształcenia, [w:] Procesy samokształceniowe w działalności kulturalno-oświatowej i w doskonaleniu zawodowym (wyniki II etapu badań) J. Semków (red.), „Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 824, Prace Pedagogiczne LV, PWN Warszawa -Wrocław 1986, s. 9-41.
 • Poznawanie świata i doskonalenie siebie wobec możliwości i ograniczeń środowiskowych; człowiek dorosły na drodze samokształcenia, [w:] Uczący się dorosły w świetle badań (materiały konferencyjne 28-29 września 1987), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1987.
 • Możliwości i warunki realizacji procesu samokształcenia w instytucjach kulturalno-oświatowych, [w:] Samokształcenie jako istotny czynnik aktywności współczesnego człowieka, J. Semków (red.), „Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 1026, Prace Pedagogiczne LXV, Wrocław 1988, s. 79-92.
 • Uwarunkowania procesu samokształcenia w placówkach kulturalno-oświatowych, [w:] „Oświata Dorosłych” nr 3, 1988, s. 142-147.
 • Amatorski ruch artystyczny w środowisku uczelnianym, [w:] „Oświata Dorosłych 1989, nr 10, s. 614-618.
 • Amatorskie uprawianie sztuki sposobem upowszechniania kultury, [w:] Współczesne dylematy upowszechniania kultury, J. Gajda (red.), Lublin 1991, s. 137-141.
 • Uwarunkowania aktywności obywatelskiej w środowisku lokalnym, [w:] „Wieś i Rolnictwo”, Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa nr 3/4, R 1992, 96-102.
 • Edukacja dorosłych w obliczu gwałtownej zmiany, [w:] „Edukacja Dorosłych” nr 1/2, Warszawa-Toruń 1994, s. 19-25.
 • The Community-Service Movement as a Manifestation of Citizen Activity in Local Communities, [w:] Adult Education and Democratic Citizenship, M. Bron I M. Malewski (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995, s. 141-147.
 • Ruch towarzystw miłośniczych a działalność edukacyjna w środowisku, [w:] Edukacja Dorosłych, Warszawa-Toruń 1996, nr 2 (11), s. 79-84.
 • Społeczna aktywność obywatelska w sytuacji gwałtownej zmiany ustrojowej, [w:] Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności, J. Gnitecki i J. Rutkowiak (red.), Warszawa-Poznań 1999, s. 67-78.
 • Świat wartości koniecznym punktem odniesienia kształcącego się człowieka, „Kultura i Edukacja”, nr 3-4, 2000, s. 97-103.
 • Les consequences biographiques deschoix educatifs de l’homme dans la perspective de l’age adulte avance, [w:] CHEMINS DE FORMATION AU FIL DU TEMPS… (Meandres d’education), nr 2, Universite de Nantes, 2001, s. 65-70.
 • Pedagogika i pedagodzy wobec rzeczywistości edukacyjnej końca XX wieku, [w:] Etos edukacji w XXI wieku (zbiór studiów pod red. I. Wojnar) Komitet Prognoz „POLSKA 2000 PLUS” przy Prezydium PAN, Warszawa 2001, s. 228-233.
 • Andragogika i jej usytuowanie w rodzinie nauk pedagogicznych, [w:] Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce, M. Prokosz (red.), Wydawnictwo Marszałek, Toruń 2002, s. 33-38.
 • Człowiek dorosły na edukacyjnej fali. Uczenie się warunkiem koniecznym funkcjonowania w społeczeństwie ryzyka, [w:] Człowiek na edukacyjnej fali. Współczesne konteksty edukacji dorosłych, M. Podgórny (red.), Oficyna wydawnicza „Impuls” Kraków 2005, s. 15-24.
 • Learning as the Necessary Condition of Functioning in the Risk Society, [w:] Old and “New” worlds of adult learning [Ed. By A. Bron, E. Kurantowicz, H. S. Olesen, L. West, Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 452-457.
 • Szanse aktywności edukacyjnej w kształtowaniu człowieka kulturalnego; znaczenie nauczyciela mentora w dyskursie interakcyjnym, [w:] Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska (red.), Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2005, s. 34-40.
 • Kultura nauczyciela akademickiego fundamentem jego funkcjonowania w środowisku akademickim, [w:] Kultura akademicka w oglądzie pedagogicznym (Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej nr 31) Ars Atelier, Szczecin 2009, s. 185-191.
 • Całożyciowe uczenie się z perspektywy wielokulturowych problemów współczesności, [w:] Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej, Ewa Solarczyk-Ambrozik ((red. nauk.), Wyd. Nauk UAM, Poznań 2013.
 • Duchowy wymiar dorosłości antidotum na lęki egzystencjalne w Edukacja Dorosłych, półrocznik ATA, Warszawa 2015, nr 72.

NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY BADAWCZE

 • Rola procesów samokształceniowych w indywidualnym rozwoju uczestników zinstytucjonalizowanej działalności kulturalno oświatowej (badania zespołowe w latach 1978-1984 zakończone wydaniem czterech tomów prac)
 • Wychowawcza i kształcąca rola amatorskich zespołów studenckich opartych na muzyce w latach 1984-1990 (efektem książka pt. Kultura studencka w życiu uczelni, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego 1990)
 • Znaczenie aktywności społeczno-kulturalnej w środowiskach lokalnych Dolnego Śląska; działalność towarzystw miłośniczych w latach 1992-1998 (projekt zakończony cyklem artykułów publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych)
 • Człowiek stary w obliczu gwałtownych zmiany cywilizacyjno-kulturowej realizowany od 1994 do chwili obecnej; efektem kilkanaście artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Andragogika ogólna (wykład)
 • Pedagogika ogólna (wykład)
 • Teorie andragogiczne (wykład)
 • Wstęp do pedagogiki (ćwiczenia)
 • Psychospołeczne aspekty rozwoju człowieka w okresie średniej i późnej dorosłości (wykład i ćwiczenia)
 • Seminaria magisterskie

HOBBY

muzyka, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki chóralnej (członek Chóru Uniwersytetu Wrocławskiego (1960-1968), założyciel i uczestnik chóru uniwersyteckiego Gaudium  (1983-2010), zainteresowania naukowo-podróżnicze (wyprawa naukowa pedagogów do Azji Południowo-Wschodniej pod nazwą Wrocławska Szkoła Przyszłości, „Skorpion 1977”), pielęgnacja ogrodu.

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31