prof. WSP dr hab. Wiesława Aleksandra Sacher

sacherPROF. WSP DR HAB. WIESŁAWA ALEKSANDRA SACHER

 

 Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach

 Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

 

WYKSZTAŁCENIE

magister sztuki, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, Wydział Wychowania Muzycznego (1975)
doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii (1996)
doktor habilitowany, Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja (2005)

SPECJALIZACJE

 • pedagogika,
 • pedagogika muzyki,
 • terapia sztuką

PEŁNIONE FUNCJE

 • Kierownik Studiów Podyplomowych Pedagogika dziecka z Wychowaniem Estetycznym (1999-2005)
 • Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (2006-2008)
 • Członek zespołu sterującego ogólnopolską ekspertyzą stanu edukacji muzycznej w Polsce, powołanego przez Polską Radę Muzyczną (2006-2007)
 • Członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Hudebni vychova” w Pradze, Uniwersytet Karola (Czeska Republika).
 • Członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Wychowanie Muzyczne”

DOROBEK NAUKOWY

Prace zwarte:

 1. Sacher W., Wczesnoszkolna edukacja muzyczna, Kraków 1997, Impuls, ISBN 83-86994-45-2, s. 88.
 2. Sacher W. A., Słuchanie muzyki i aktywność artystyczna dzieci, Kraków 1999, Impuls, ISBN 83-88030-36-1, s. 112.
 3. Sacher W. A., Słuchanie muzyki a kształtowanie emocjonalności dzieci, Katowice, Wyd. Naukowe UŚ, ISSN 0208-6336, ISBN 83-226-1302-4, s. 168.
 4. Sacher W.A., Pituła B., Edukacja muzyczna na Słowacji w otoczeniu ogólnego systemu kształcenia, Bielsko-Biała 2010, WSA, ISBN 978-83-60430-33-0, s. 127.
 5. Sacher W.A., Pedagogika muzyki. Teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia muzycznego, Kraków 2012, Impuls, ISBN 978-83-7850-076-6, s. 320.

Wybrane artykuły i rozdziały:

 1. Ławrowska R., Sacher W. A., Wychowanie muzyczne, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. VII, Warszawa 2008, Wyd., Akademickie „Żak”, ISBN 978-83-89501-96-7, s. 405-411.
 2. Sacher W.A., Perswazyjne i manipulacyjne znaczenia popularnej kultury muzycznej, [w:] Odkrywanie – wyjaśnianie rzeczywistości. Perspektywa artystyczna i edukacyjna, red. K. Krasoń, M. Łączyk, Katowice 2009, Wydawnictwo Walasek, ISBN 978-83-60743-20-1, s. 104-111.
 3. Sacher, W.A., Axiological Dimension of the Popular Music Culture in View of Teacher Education, [w:] Wartości w komunikacji różnych grup społecznych, red. M. Baryluk, M. Wawrzak-Chodaczek, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2009, ISBN 978-83-7611-562-7, s. 333-344.
 4. Sacher W.A., Hudobné vzdelavànie v terapii a profylaxii detských vývinových porúch (nàčrt), [w:] Príprava pedagógov pre deti so špecialnymi výchovno – vzdelávacìmi potrebami na prahu nového milènia, Bratislava 2003, Sapientia s. r. o., ISBN 80-969112-8-7, s. 158-165.
 5. Sacher W. A., Kształcenie wybranych dyspozycji umysłowych przez projekcje emocjonalno-wyobrażeniowe ewokowane muzyką w świadomości studentów i nauczycieli, [w:] Diferenciácia vyučovania a súvislosti, red. E. Petlak, S. Juszczyk, Nitra 2004, UKF Pedagogická fakulta, ISBN 80-8050-743-0, s. 357-363.
 6. Sacher W. A., Uzdolnienia muzyczne dzieci o obniżonej sprawności umysłowej jako potencjał dla oddziaływań edukacyjnych, [w:] Nadaní a talentovaní postihnutí jedinici, red. Š. Vašek,   Bratislava 2005, Sapientia, s.r.o., ISBN 80-969112-8-7, s. 114-123.
 7. Sacher W.A., Mimojazyková kultúrna výchova, [w:] Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie, red. P. Odaloš, Banská Bystrica 2007, ISBN 978-80-8083-455-5, s. 172-177.
 8. Sacher W. A., Children as Receivers of Artistic Music Concerts, [w:] Kontexty hudební pedagogiky II, red. P. Bělohlávková, S. Pecháček, Kontexty hudební pedagogiky II. Praha 2007, ISBN 978-7290-324-5, s. 101-112.
 9. Sacher W.A., Médiá ako zdroj archaizácie hudobnej akulturácie detí a mládeže, [w:] Mediálne a komunikačné aspekty huby, red. J. Vereš,   UKF PF Katedra Hudby Nitra 2008, ISBN 978-80-8094-199-4, s. 264-278.
 10. Sacher W.A., Musical Culture Sources for Early Education Teachers, [w:] Quality and efficiency of teaching in learning society, red. D. Komlenovic, D. Malinic, S. Gasic-Pavisic, Institute for Educational Research, Belgrade 2009, ISBN 978-86-7447-088-6, s. 151-164.
 11. Sacher W.A., Potrzeby nauczyciela w relacji z uczniem w toku kształcenia muzycznego, [w:] Perspektivy učení a vzdélávání v evropském kontextu, red. J. Veteška, Univerzita Komenského, Praha 2012, ISBN 978-80-6452-022-8, s. 325-334.
 12. Sacher W.A., Dilemata metodologie a metodiky výzkumu v polské hudební pedagogice, Kwartalnik „Hudební Výchova” Uniwersytet Karola, Praga, 2012 nr 2, s. 19-20.

Prace pod redakcją oraz współredagowane:

 1. Sacher W. A. (red.), Aktywność artystyczna i emocjonalność dzieci w wieku 4 - 12 lat, Kraków 2001, Impuls, ISBN 83-7308-106-2 s. 169.
 2. Sacher W. A. (red.), Zdolności muzyczne dzieci w wieku 5-13 lat w opinii nauczycieli a wyniki badań testowych, Mysłowice 2004, GWSP, ISBN 83-89032-50-3, s. 160.
 3. Sacher W. A. (red.), Sacrum – sztuka – wychowywanie, Kraków 2006, Impuls, ISBN 978-83-7308-783-5, s.191.
 4. Sacher W. A., Knapik M. (red.), Sztuka jako wsparcie rozwoju, Bielsko-Biała 2007, WSA, ISBN 83-60430-60-8, s. 106.
 5. Sacher W. A., Obszary badań w edukacji artystycznej, Bielsko-Biała 2007, WSA, ISBN 83-60430-11-X, s. 230.
 6. Sacher W. A., Wąsiński A. (red.), Edukacja – kultura – media. Wybrane aspekty pedagogiki kultury, muzyki i mediów, Bielsko-Biała 2008, WSA, ISBN 978-83-60430-17-0, s. 167.
 7. Sacher W. A. (red.), Wybrane problemy badań naukowych z zakresu edukacji artystycznej, Bielsko-Biała 2010, ISBN 978-83-60430-68-2, s. 172.
 8. Białkowski B., Sacher W. A. (red.), Standardy edukacji muzycznej, Warszawa 2010, Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”, ISBN 978-83-931158-2-2, s. 48.
 9. Sacher W. A., Weiner A. (red.), Badania naukowe nad edukacją artystyczną i kulturową, Bielsko-Biała 2011, ISBN 978-83-60430-24-8, s. 206.

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWO-BADAWCZE I WDROŻENIOWE

 • Czynny udział w pracach koncepcyjnych i realizacyjnych w międzynarodowym projekcie „Cultuvating and forming region al traditions by the Visegrad Group teachers (Small Grant Visegrad) 2014-2015;
 • Funkcja recenzenta w projekcie: w projekcie „Praktyka czyni mistrza” realizowanym od 01.04.2011- 30.12.2014 współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej nr 6/3.3.2. POKL/2009.
 • Międzynarodowy projekt badawczy: Cechy osobowościowe a funkcjonowanie zawodowe nauczycieli muzyki (Polska, Czechy, Słowacja, Bułgaria, Hiszpania, 2010-2014);
 • Członek Rady Naukowej i współorganizator konferencji zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego i Sportu Palestra w Pradze we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach na temat: „Zážitková pedagogika – zdroj inspirace v edukační praxi“, 24.10. 2014, Praga.
 • Funkcja recenzenta w projekcie Profesjonalizm w edukacji. Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Artystycznym UMCS realizowany od dnia  1 września 2010 r do dnia 31 grudnia 2014 r. przez Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty 3.3 Poprawa jakości kształcenia 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”;
 • Członek Rady Naukowej i współorganizator: 1.ročník mezinárodní vědecké konferencje Zážitková pedagogika a možnosti jejího využití u vybraných cílových skupin Vysokáškola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, s.r.o.a Uniwersytet Śląski, Praga, 25.04.2013.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Podstawy edukacji muzycznej w przedszkolu i na I etapie edukacji szkolnej, ćwiczenia
 • Terapia pedagogiczna, wykład i ćwiczenia
 • Metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i na I etapie edukacji szkolnej: ćwiczenia
 • Metody badań pedagogicznych: wykład
 • Edukacja muzyczna z metodyką, ćwiczenia
 • Seminarium magisterskie

HOBBY

 • amatorskie obserwacje astronomiczne, podróże

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31