Dr Henryka Radziejowska

Henryka RadziejowskaDR HENRYKA RADZIEJOWSKA

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach

Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

WYKSZTAŁCENIE

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, filologia polska, specjalność nauczycielska (1980-1984)
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Studia Podyplomowe z Zarządzania dla oświatowej kadry kierowniczej (1999-2000)
Uniwersytet Łódzki, Studia Podyplomowe w zakresie nauczania na odległość (1999-2000)
Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Studia Podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego (2005-2006)
Tytuł doktora nauk społecznych – doktorat na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej; rozprawa doktorska Znaczenie amatorskiej działalności teatralnej w procesie uczenia się człowieka dorosłego (2015)

SPECJALIZACJE

 • pedagogika kultury
 • andragogika
 • doradztwo zawodowe

PEŁNIONE FUNKCJE

 • opiekun samorządu szkolnego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Częstochowie (1992-2011)
 • nauczyciel mianowany, egzaminator i ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli (2003-2011)
 • dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Częstochowie (1998-2000)
 • instruktor amatorskiego zespołu teatralnego „Pół żartem, pół serio” działającego w CKU w Częstochowie (2003-2011)
 • przewodnicząca Stowarzyszenia Akademia Seniora w Bielsku-Białej (od 2012)
 • instruktor amatorskiej grupy senioralnej „Panaceum” działającej w Stowarzyszeniu Akademia Seniora w Bielsku-Białej (od 2012)

DOROBEK NAUKOWY

 • Refleksje wokół eklektyzmu pojęciowego i niebadanych obszarów edukacji permanentnej, „Rocznik Andragogiczny 2005”, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica, Płock 2005.
 • Degradacja kultury w procesie kształcenia ustawicznego dorosłych. Próba przeciwdziałania marginalizacji słuchaczy szkół dla dorosłych poprzez edukację teatralną, [w:] Edukacja dorosłych wobec zjawiska marginalizacji, Wydawnictwo GWSP, Mysłowice 2007.
 • Edukacja ustawiczna jako utopia, „Częstochowski Biuletyn Oświatowy” nr 3/2007, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Częstochowa 2007.
 • Kółko teatralne jako forma edukacji kulturalnej dorosłych, [w:] Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa dorosłych, Wydawnictwo GWSP, Mysłowice 2008.
 • Humor i śmiech w szkole dla dorosłych, [w:] „Edukacja Otwarta” nr 1/2008, Wyższa Szkoła im. P. Włodkowica, Płock 2008.
 • Współpraca amatorskich grup teatralnych z profesjonalistami, [w:] „Częstochowski Biuletyn Oświatowy” nr 2/2008, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Częstochowa 2008.
 • Centra Kształcenia Ustawicznego w latach 1989-2008, [w:] „Rocznik Andragogiczny 2008”, Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica, Płock 2008.
 • Twórczość teatralna w procesie kształcenia dorosłych, [w:] Dorosły w procesie kształcenia, A. Fabiś, B. Cyboran (red.), Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2009.

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Teoretyczne podstawy doradztwa wyk.
Teoretyczne podstawy doradztwa ćw.
Podstawy edukacji polonistycznej wyk.
Podstawy edukacji polonistycznej ćw.
Pedagogika społeczna wyk.
Pedagogika społeczna ćw.
Dydaktyka ogólna ćw.
Warsztat pracy pedagoga ćw.
Warsztat pracy pedagoga wr.
Zagadnienia kultury współczesnej KNO
Systemy oświatowo-wychowawcze KNO

HOBBY
teatr amatorski, literatura, sztuka kabaretowa, muzyka, gelotologia, turystyka

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31