mgr Dariusz Polakowski

mgr Dariusz Polakowski

 

Wykształcenie i specjalizacje

 • Studia magisterskie, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Studia podyplomowe: doradztwo zawodowe, Uniwersytet Śląski
 • Studia podyplomowe: organizator pomocy społecznej, Uniwersytet Śląski
 • Studia doktoranckie, Uniwersytet Ekonomiczny
 • Praktyk pomocy społecznej, działacz organizacji pozarządowych, specjalizuje się w metodyce pracy socjalnej, zatrudnieniu wspieranym i socjalnym, współpracy z osobami znajdującymi się w sytuacji wykluczenia społecznego i zawodowego. Buduje partnerstwa lokalne w obszarze rozwiązywania problemów społecznych oraz animuje współpracę międzysektorową. Opracowuje projekty i strategie rozwiazywania problemów społecznych.

Droga zawodowa

 • Związany zawodowo z systemem pomocy społecznej od 1996 roku. Pracował w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na stanowisku pracownika socjalnego, specjalisty pracy socjalnej oraz Przewodniczącego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Odpowiadał za rozwój pracy socjalnej na rzecz osób bezrobotnych oraz wsparcie pracowników socjalnych w realizowanych działaniach z obszaru pracy socjalnej.
 • Związany z kilkoma organizacjami pozarządowymi, m. in. Instytutem Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, Centrum Społecznego Rozwoju czy Fundacją Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Mikołowa.
 • Współpracował z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.
 • Obecnie współpracuje z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Katowicach i Sosnowcu, realizując instrumenty aktywnej integracji.
 • Z Uczelnią Korczaka związany od 2013 roku.

Osiągnięcia zawodowe

 • Autor licznych programów i projektów socjalnych, których był koordynatorem.
 • Kierował pracą Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach, zarządzał Klubem Integracji Społecznej.
 • Uczestnik licznych konferencji naukowych oraz gremiów praktyków pomocy społecznej.
 • Kierował pracami zespołów opracowujących strategie rozwiązywania problemów społecznych w kilku śląskich miastach.
 • Promuje przedsiębiorczość oraz ekonomię społeczną.  

Zainteresowania

 • Prakseologia, ekonomia, polityka społeczna, doradztwo zawodowe, historia Polski

Praca w Uczelni Korczaka

Prowadzi zajęcia dydaktyczne, głównie na kierunku praca socjalna, w następujących przedmiotach:

 • Elementy organizacji i zarządzania (zarządzanie superwizyjne, współpraca i więzi międzyorganizacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi)
 • Mediacje i negocjacje w pracy socjalnej
 • Struktura i organizacja pomocy społecznej
 • Diagnozowanie systemu rodzinnego
 • Diagnostyka środowiska społecznego
 • Metody pracy socjalnej
 • Polityka społeczna

Publikacje

 • Strategia rozwiązywania problemów społecznych na poziomie lokalnym w oparciu o partycypację społeczną, 2008 r.
 • Metodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację społeczną. Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych, 2008 r.
 • Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych na poziomie lokalnym w oparciu o partycypację społeczną. W: Partnerstwo lokalne jako strategia rozwiązywania problemów społecznych. Praca zbiorowa pod red. A. Frączkiewicz–Wronki, 2010 r.
 • Public relations w rozwiązywaniu problemów społecznych. Artykuł wspólny A. Adamus-Matuszyńska, D. Polakowski W: Public relations jako funkcja zarządzania w organizacjach. Praca zbiorowa pod red. Anny Adamus-Matuszyńskiej i Renaty Maćkowskiej, 2011 r.
 • Diagnozowanie sytuacji osób wykluczonych z rynku pracy oraz uwarunkowania współpracy z pracownikiem socjalnym. Artykuł i publikacja w ramach konferencji Polityka edukacyjna wobec rynku pracy, 2011 r.
 • Program Aktywności Lokalnej jako narzędzie rozwoju kapitału społecznego oraz integracji społecznej, 2012 r.
 • Rodzina 500+ - pierwsze rezultaty badań na Śląsku. W: Krajowe i międzynarodowe konteksty polityki społecznej. Praca zbiorowa pod red. J. Auleytnera, 2016 r.
 • Oddziaływania resocjalizacyjne w ramach klubu integracji społecznej. Publikacja w ramach konferencji: Resocjalizacja nieletnich niedostosowanych społecznie, 2018 r.

Ponadto autor podręczników dotyczących upowszechniania modelu trenera pracy oraz współpracy z osobami wykluczonymi z rynku pracy.

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31