dr Dariusz Ochmański

DR DARIUSZ OCHMAŃSKI

Wydział Zamiejscowy w Lublinie

i Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach

Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

WYKSZTAŁCENIE

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Pedagogika – specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, magisterium (1987)

Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; tytuł rozprawy doktorskiej: „Społeczne i pedagogiczne uwarunkowania aspiracji edukacyjnych i zawodowych uczniów gimnazjum” (2008)

SPECJALIZACJE

Czas wolny dzieci i młodzieży, aspiracje i zainteresowania uczniów.

Raporty edukacyjne (np. PISA), obowiązek szkolny i edukacyjny.

PEŁNIONE FUNKCJE

 • Członek Rady Wydziału Zamiejscowego w Lublinie,
 • Kierownik Zakładu Edukacji Dziecka Wydziału Zamiejscowego w Lublinie,
 • Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej,
 • Kierownik Pracowni Praktyk Studenckich,
 • Przewodniczący Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów,
 • Członek Komisji ds. Jakości w Wydziale Zamiejscowym w Lublinie.

DOROBEK NAUKOWY

 • Aspiracje zawodowe i szkolne uczniów klas ósmych z miasta i ze wsi, w: „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 1999, Tom XIX.
 • Recenzja książki: Andrzej Radziewicz-Winnicki, Modernizacja niedostrzegalnych obszarów rodzimej edukacji, Katowice 1995, s. 202, w: „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 1998, Tom XVIII.
 • Recenzja książki: Zenon Jasiński i Tadeusz Lewowicki (red.), Oświata etniczna w Europie Środkowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2001, s. 375, w: „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2003, Tom XXIII.
 • Adult Literacy in Poland and Some European Countries – Comparative Reflections, w: R. Kucha (red.), European Integration Through Education, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 • Rola szkoły w rozwijaniu zainteresowań młodzieży gimnazjalnej (sondaż diagnostyczny), w: S. Guz, T. Sokołowska-Dzioba, A. Pielecki (red.), Aktywność dzieci i młodzieży, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2008.
 • Obowiązek szkolny w krajach Unii Europejskiej, w: Sabina Guz, Iwona Zwierzchowska (red.), O pomyślny start szkolny dziecka, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2010.

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Teoretyczne podstawy wychowania (wykłady i ćwiczenia),
 • Wprowadzenie do pedagogiki (wykłady i ćwiczenia),
 • Pedagogika społeczna (wykłady i ćwiczenia),
 • Współpraca pedagoga z otoczeniem społecznym (wykłady i ćwiczenia),
 • Współczesne nurty pedagogiczne (wykłady i ćwiczenia),
 • Komunikacja interpersonalna w edukacji (ćwiczenia),
 • Edukacja medialna w przedszkolu i w szkole (ćwiczenia),
 • Pedagogika opiekuńcza (wykłady i ćwiczenia),
 • Podstawy komunikacji i współpracy środowiskowej (wykłady i ćwiczenia).

HOBBY

Narty, rower, tenis stołowy

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31