dr Marta Filipowicz

dr Marta Filipowicz

P105

 

Wykształcenie i droga zawodowa

 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (KUL)
 • Studia podyplomowe z filozofii i etyki (UŚ)
 • Studia magisterskie z pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Adiunkt w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

Osiągnięcia zawodowe (naukowe)

 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (od 2018)
 • Wydziałowy koordynator ds. ECTS (od 2016)
 • Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Kultura i Wychowanie” (2015-2016) oraz redaktor tematyczny czasopisma „Kultura i Wychowanie” (2017- 2018)
 • Pełnomocnik rektora ds. naukowych i wydawniczych (WSP Łódź, 2015-2016)
 • Certyfikowany Nauczyciel Metodą Projektów (Łódź, 2007)
 • Promotor prac dyplomowych (prace licencjackie, magisterskie, podyplomowe), łącznie: 136

Zajęcia prowadzone w Uczelni Korczaka

 • Edukacja w świetle wybranych koncepcji filozoficznych
 • Etyczne podstawy pracy pedagogicznej
 • Patologia rodziny
 • Praktyczne aspekty etyki zawodu pedagoga i terapeuty
 • Seminarium magisterskie
 • Trening kompetencji społecznych
 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Współczesne nurty pedagogiki
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
 • Zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży

Publikacje

Publikacje zwarte:

 •  Filipowicz M., „Wychowanie do prawdy. Rozważania wokół myśli Wojciecha Chudego”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ISBN 978-83-8061-460-4
 • „Resocjalizacja nieletnich niedostosowanych społecznie. Teoria i praktyka”, (red.) M. Filipowicz, J. Latała, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ISBN 978-83-8061-693-6
 • „Komunikacja w resocjalizacji”, (red.) M. Filipowicz, J. Latała, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ISBN 978-83-8061-694-3

Wybrane artykuły:

 • Filipowicz M., Rynio A., „Pedagogia umierania według Wojciecha Chudego”, [w:] „Życie i śmierć. Wyzwania działalności charytatywnej”, (red.) J. Stala, Seria: Formacja Socjalne, Wyd. „Polihymnia”, Tarnów 2012, ISBN 978-83-7847-068-7
 • Filipowicz M., „Stygmatycy – dar i pomoc na czas cierpienia”, „Kotwica”, 2012 nr 5 (63)
 • Filipowicz M., „Wychowanie ciała w ujęciu Biblii – wskazania dotyczące integralnego wychowania człowieka”, „Zeszyty Metotyczno-Naukowe”, 2013 nr 36
 • Filipowicz M., „Rola autorytetu we współczesnym wychowaniu”, „Pedagogika Katolicka”, 2015 nr 16
 • Filipowicz M., „Rola autorytetów w edukacji nieformalnej”, [w:] „Lifelong Learning”, (red.) V. Tanaś, W. Welskop, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2015, ISBN 978-83-940080-5-5
 • Filipowicz M., „Kłamstwo jako zagrożenie współczesnego społeczeństwa”, „Interdyscyplinarne Studia Społeczne”, 2016 nr 1 (1)
 • Filipowicz M., „Etos pedagoga w dobie globalizacji”, [w:] „Edukacja w zglobalizowanym świecie”, (red.) V. Tanaś, W. Welskop, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2016, ISBN 978-83-940080-6-2
 • Filipowicz M., „O potrzebie wychowania do prawdy”, [w:] „Centralne kategorie współczesnej i historycznej pedagogiki. Rzeczywistość Edukacyjna”, (red.) S. Sztobryn, K. Kamiński, Wydawnictwo Naukowe TPF Chowanna, Łódź 2016, ISBN 978-83-939175-5-6
 • Filipowicz M., „Kryzys autorytetu zagrożeniem dla współczesnej rodziny”, [w:] „Człowiek wobec zagrożeń współczesności”, (red.) V. Tanaś, W. Welskop, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2017, ISBN 978-83-940080-8-6
 • Filipowicz M., „Rodzina jako pierwsze środowisko wychowawcze. Zadania i ideał wychowawczy – z perspektywy nauczania Kościoła”, „Łódzkie Studia Teologiczne”, 2017 nr 1 (26), ISSN 1231-1634
 • Filipowicz M., „Osoba w społeczeństwie. O wychowaniu osoby do pełnego uczestnictwa w społeczeństwie”, „Społeczeństwo. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła”, nr 3 (139) 2017, ISSN 1426-4196
 • Filipowicz M., „Wartość rodziny w nauczaniu społecznym Jana Pawła II”, [w:] „Narodowy i ponadnarodowy wymiar polityki rodzinnej”, (red.) A. Durasiewicz, Wydawnictwo WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2017, ISBN 978-83-65277-11-4
 • Filipowicz M., „Rodzina w obliczu konsumpcjonizmu. Rozważania wokół myśli społecznej Jana Pawła II”, [w:] „Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym”, (red.) V. Tanaś, W. Welskop, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2018, ISBN 978-83-949948-0-8
 • Filipowicz M., „Samowychowanie w szkole”, „Nauczyciel i Szkoła”, nr 65, 2018/1, ISSN 1426-9899
 • Filipowicz M., „Dziecko wobec manipulacji w mass mediach”, [w:] „Mass media we współczesnym świecie”, (red.) V. Tanaś, W. Welskop, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2019, ISBN 978-83-949948-1-5
 • Filipowicz M., „Komunikacja z młodzieżą trudną wychowawczo – pedagogiczne wskazówki ks. Jana Bosko”, [w:] „Komunikacja w resocjalizacji”, (red.) M. Filipowicz, J. Latała, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ISBN 978-83-8061-694-3
 • Filipowicz M., „Dialog w rodzinie w ujęciu chrześcijańskiej koncepcji wychowania”, „Nauczyciel i Szkoła”, nr 69, 2019/1, ISSN 1426-9899