Dr Małgorzata Balukiewicz

BalukiewiczDR MAŁGORZATA BALUKIEWICZ

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogiczny w Katowicach

Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

WYKSZTAŁCENIE

wyższe magisterskie pedagogiczne

SPECJALIZACJE

Historia wychowania i opieki
Nauczanie początkowe
Pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki
Organizacja i zarządzanie w oświacie
Arteterapia

PEŁNIONE FUNKCJE

 • Obecnie:
  Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia w WSP im. J. Korczaka w Warszawie
  Członek Rady Pracodawców
 • W przeszłości:
  Dyrektor Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu

DOROBEK NAUKOWY

 • Protektoraty lwowskie. Początki i rozwój praktyki opiekuńczo-wychowawczej we Lwowie i na ziemi lwowskiej od końca XVIII stulecia do wybuchu II wojny światowej, Katowice 2000, s. 156. (monografia).
 • Szkice do historii opieki wychowawczej nad dzieckiem we Lwowie. Organizacja opieki wakacyjnej na przełomie XIX i XX wieku, w: P. Barczyk, I. Socha (red.), Ars Educandi, Źródła. T.2.
 • Oblicza edukacji XIX i XX wieku, Wyd. GWSP w Mysłowicach, Mysłowice 2012, s. 65-82.  ISBN 978-83-89032-69-0; ISSN 2080-7112.
 • Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu, w: Podsumowanie działalności kolegiów w województwie śląskim, Wyd. KN w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2014, s. 47-67. ISBN 978-83-939048-0-8.
 • Aktywizowanie rodziców dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jako zadanie pedagogizacji, w: A Stankowski, K. Moczia (red.), Wybrane problemy kompleksowej diagnozy, profilaktyki i wsparcia, UŚl, Wyd. Gnome,  Katowice 2010, s.35-42. ISBN 978-83-87819-95-8.
 • O potrzebie kształtowania elementarnych zdolności twórczych dziecka niepełnosprawnego, w: S. Vasek (zas.), Nadani a talentovani postihnuti jedinci, Bratislava 2005. ISBN 80-969112-8-7, EAN 9788096911288.

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Historia wychowania (wykłady, ćwiczenia)
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wykłady, warsztaty)
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Współpraca przedszkola i szkoły z rodziną i środowiskiem lokalnym (wykłady, ćwiczenia)
 • System oświaty i wychowania w Polsce (wykłady)
 • Innowacje pedagogiczne w wychowaniu przedszkolnym i na I etapie edukacji (wykłady)
 • Teoretyczne podstawy kształcenia (wykłady) 
 • Seminarium dyplomowe na studiach I stopnia

HOBBY

Akwarystyka – hoduję bocje wspaniałe, kirysy marmurkowe

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31