Egzamin dyplomowy

Harmonogram obron w roku akademickim 2017/2018. Kliknij, aby otworzyć (PDF).


Drodzy Studenci, Drogie Studentki,

realizując zapisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym art. 167 a. ust. 4 uprzejmie informujemy, że od roku akademickiego 2015/2016 wszystkie prace dyplomowe podlegają weryfikacji z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Obowiązek sprawdzenia pracy dyplomowej  przy użyciu systemu antyplagiatowego ciąży na promotorze pracy dyplomowej.

Student nie może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego bez raportu wygenerowanego z systemu antyplagiatowego i podpisanego przez Promotora.


Wykaz dokumentów składanych do egzaminu dyplomowego
  1. Pracę dyplomową przyjmuje promotor, składając oświadczenie o jej przyjęciu.

   Dyplomant składa oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej.

  2. Dyplomant składa następujące dokumenty:

   1) 2 egzemplarze pracy dyplomowej w dziekanacie (wraz ze zgodą  promotora pracy i oświadczeniem autora pracy); które powinny być zszyte/sklejone i oprawione w miękką/twardą okładkę [w tym 1 egzemplarz – wydruk dwustronny];

   2)  elektroniczna forma tekstu pracy zapisana na CD;

   3)  indeks i karta okresowych osiągnięć ze wszystkimi wpisami zaliczeń i egzaminów;

   4)  5 zdjęć – format 4,5 × 6,5 cm;

   5)  kserokopia aktualnego dowodu osobistego;

   6)  druk rozliczenia z biblioteką – karta obiegowa;

   7)  pisemne oświadczenie studenta o tym, że pracę wykonał osobiście pod kierunkiem promotora oraz że praca nie narusza praw autorskich innych osób;

   8)  pisemne oświadczenie promotora (opatrzone datą i podpisem) o wykonaniu pracy pod jego kierunkiem, które może być złożone przez promotora na pierwszej stronie pracy dyplomowej (plik edytowalny dostępny tutaj);

   9)  recenzja pracy;

  3. Wymogi formalne.
  4. Zagadnienia kierunkowe i specjalnościowe rok 2018/2019:

Pytania do obrony dla osób powtarzających seminarium 2017/2018

Pytania do obrony dla roku akademickiego 2016/2017

Pytania do obrony dla osób powtarzających seminarium 2015/2016

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31