Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem (angielskim, niemieckim)

Czas trwania i forma studiów

Studia trwają 3 semestry. Forma niestacjonarna.

Program obejmuje wykłady, ćwiczenia, warsztaty, treningi i seminarium.

Integralną częścią kształcenia słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie wczesnego nauczania języka obcego w przedszkolu i kl. I-III są praktyki pedagogiczne realizowane w renomowanych przedszkolach, szkołach językowych w wymiarze 150 godzin.

Cel studiów

Edukacja dwujęzyczna dzieci jest nie tylko możliwa, ale wręcz konieczna ze względu na cywilizacyjne wyzwania i na potencjał umysłowy małego dziecka. To właśnie wyniki badań nad mózgiem dostarczają w dziedzinie nauk społecznych takiej wiedzy, która pomaga się rozwijać pedagogice humanistycznej i konstruktywizmowi, a tym samym zastępować nimi przestarzały behawioryzm.

Studia przygotowują merytorycznie i metodycznie do pracy nauczyciela kreatywnego i zorientowanego na rozwijanie kreatywności uczniów i wychowanków w przedszkolach, szkołach, w tym integracyjnych, oraz placówkach opieki pozaszkolnej – świetlicach, domach kultury itp.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do:

 • nauczycieli przedszkola i kl. I – III szkoły podstawowej legitymujących się znajomością języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym (B2)
 • osób, które ukończyły dowolny kierunek studiów I lub II stopnia, posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz legitymują się znajomością języka obcego w stopniu zaawansowanym (C1) lub biegłym (C2) lub złożyły Państwowy egzamin nauczycielski I lub II stopnia.

Ramowy program studiów

Kształcenie na studiach podyplomowych prowadzone jest w zakresie przygotowania merytorycznego i metodycznego do organizowania i prowadzenia zajęć z dziećmi, zarówno zdrowymi, jak i z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, z wykorzystaniem metod opartych na najnowszych osiągnięciach neurolingwistyki i lingwistyki kognitywnej.

Słuchacz zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do pracy edukacyjnej z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, nastawionej na kreowanie twórczej osobowości dziecka, pielęgnowanie i rozwój jego elementarnych zdolności twórczych oraz budzenie wrażliwości na wartości kultury języka.

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo – dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Sylwetka absolwenta i kwalifikacje

Absolwent studiów podyplomowych kwalifikacyjnych w zakresie wczesnej nauki języka obcego w przedszkolu i kl. I – III:

 • posiada kwalifikacje do nauczania języka obcego w przedszkolach i kl. I-III szkół podstawowych;
 • zna neurolingwistyczne uwarunkowania edukacji językowej małego dziecka;
 • potrafi dobierać i stosować różnorodne metody i formy pracy dydaktyczno – wychowawczej z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • wykorzystuje stymulację polisensoryczną w edukacji językowej małego dziecka;
 • potrafi wykorzystywać różnorodne formy ekspresji twórczej i środki artystyczne w edukacji językowej małego dziecka;
 • postrzega proces edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w sposób holistyczny.

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
3 raty 6 rat
3 3 560 zł 1 246 zł 635 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.

Dokumenty na studia w Katowicach należy składać na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, ul. Katowicka 27