Terapia zajęciowa z arteterapią

Czas trwania i forma studiów:

Studia trwają 3 semestry (w tym jeden semestr on-line). Forma niestacjonarna.

Zajęcia prowadzone będą w formie ćwiczeń, wykładów oraz metodą warsztatowo – treningową.

Cel studiów:

Celem studiów z zakresu terapii zajęciowej z arteterapią jest poszerzenie

i pogłębienie wiedzy z zakresu diagnozy deprywacji potrzeb psychicznych, a także projektowania, realizowania oraz ewaluowania procesu terapeutycznego przy zastosowaniu różnych narzędzi z zakresu pedagogiki oraz terapii zajęciowej.

Ponadto celem studiów jest nauczenie studiujących posługiwania się konkretnymi technikami i narzędziami umożliwiającymi podnoszenie jakości i efektywności ich warsztatu pracy pedagogiczno-terapeutycznej.

Adresaci studiów:

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych zawodowych, studiów magisterskich lub licencjackich, posiadający kwalifikacje pedagogiczne.

Ramowy program studiów:

 • Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej i społecznej oraz podstawy psychoanalizy
 • Elementy psychoterapii
 • Wstęp do terapii zajęciowej
 • Problemy osób niepełnosprawnych
 • Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży
 • Problemy sprawności psychofizycznej ludzi starszych
 • System prawny pomocy społecznej, rehabilitacji i ochrony zdrowia w Polsce
 • Metody i techniki pracy terapeuty zajęciowego
 • Metody i formy terapii w różnych grupach wiekowych
 • Metody pracy w warsztatach terapii zajęciowej
 • Muzykoterapia
 • Choreoterapia
 • Drama w terapii
 • Trening kreatywności

Kadra wykładowców:

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo – dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Sylwetka absolwenta i kwalifikacje:

Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w charakterze terapeuty zajęciowego. To znaczy, że zyskają wiedzę o metodach i formach terapii zajęciowej oraz arteterapii, a także w sferze planowania i realizowania indywidualnego i grupowego programu pracy w tym zakresie. W rezultacie posiądą umiejętność prowadzenia zajęć terapeutycznych, ich projektowania i modyfikowania w zależności od potrzeb i możliwości funkcjonalnych uczestników.

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
3 raty 6 rat
3 3 360 zł 1 176 zł 599 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.

Dokumenty na studia w Katowicach należy składać na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, ul. Katowicka 27