Terapia rodzin

Studia umożliwiają nabycie wiedzy i kompetencji potrzebnych do pracy z rodziną, szczególnie udzielaniu wsparcia rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysów, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

W ramach studiów studenci  nabywają wiedzę z zakresu:

 • systemu rodzinnego, procesów zachodzących w rodzinie
 • diagnozowania rodzin i jej problemów
 • rodziny w kryzysie
 • metod i form pracy z rodziną
 • terapii rodzin
 • interwencji kryzysowej
 • podstaw prawnych w odniesieniu do pracy z rodziną
 • umiejętności interpersonalnych potrzebnych w pracy z rodziną

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych licencjackich i magisterskich, zainteresowanych pracą z rodziną lub pracujących z rodzinami (np. asystentów rodzin, pracowników socjalnych, koordynatorów rodzinnej, pieczy zastępczej, pedagogów, psychologów, kuratorów społecznych i zawodowych).

Czas trwania:

3 semestry

Liczba godzin:

350

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
3 raty 6 rat
3 3 560 zł 1 246 zł 635 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).