Terapia pedagogiczna

Czas trwania i forma studiów:

Studia trwają 3 semestry

Forma niestacjonarna.

Program 300 godzin obejmuje wykłady, ćwiczenia oraz warsztaty.

Cel studiów:

Celem studiów z zakresu terapii pedagogicznej jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu diagnostyki trudności w uczeniu się, a także projektowania, realizowania oraz ewaluowania procesu terapeutycznego przy zastosowaniu różnych narzędzi. Służą temu zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, socjoterapeutycznym, arteterapeutycznym a także psychoedukacyjnym. Ponadto celem studiów jest wdrożenie studiujących do posługiwania się konkretnymi technikami i narzędziami umożliwiającymi podnoszenie jakości i efektywności warsztatu pracy pedagoga-terapeuty.

Adresaci studiów:

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia, posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Ramowy program studiów obejmuje m.in.:

 • Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej
 • Podstawy diagnozy psychopedagogicznej
 • Wybrane metody i formy arteterapii
 • Praktyczne aspekty etyki zawodu pedagoga i terapeuty
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Organizacja procesu terapeutycznego
 • Konstruowanie programów socjoterapeutycznych
 • Metodyka pracy z uczniem zdolnym
 • Wybrane aspekty prawne opieki i wychowania
 • Współpraca terapeuty ze środowiskiem rodzinnym dziecka
 • Trening kompetencji społecznych
 • Zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży
 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i klinicznej
 • Diagnoza i terapia specyficznych trudności w uczeniu się

Kadra wykładowców:

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo – dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Sylwetka absolwenta i kwalifikacje:

Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w charakterze nauczyciela terapeuty w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, przedszkolach i szkołach. Zdobędą wiedzę o diagnostyce pedagogicznej, metodach i formach terapii, a także metodach planowania i organizacji indywidualnych i grupowych programów terapeutycznych. W rezultacie posiądą umiejętność prowadzenia zajęć terapeutycznych, ich projektowania i modyfikowania w zależności od potrzeb i możliwości funkcjonalnych uczestników.

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
3 raty 6 rat
3 3 560 zł 1 246 zł 635 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.