Socjoterapia

Czas trwania i forma studiów:

Studia trwają 3 semestry.

Forma niestacjonarna.

Program 370 godzin obejmuje wykłady, ćwiczenia, warsztaty, treningi i seminarium (projekt dyplomowy).

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych w zakresie socjoterapii jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczne kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych. W ramach studiów zostaną rozwinięte kompetencje niezbędne do rozpoznawania i prawidłowego diagnozowania zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania, organizowania i prowadzenia procesu socjoterapeutycznego, kierowania grupą podopiecznych oraz ewaluacji oddziaływań pedagogicznych podejmowanych wobec grupy.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych humanistycznych lub społecznych (I, II stopnia) zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą metodą socjoterapii. Pozwalają na zdobycie uprawnień do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.

Ramowy program studiów:

Program studiów obejmuje m.in. następujące treści kształcenia: podstawy socjoterapii, metody i techniki socjoterapii, planowanie pracy socjoterapeutycznej, zaburzenia osobowości i zachowania wśród dzieci i młodzieży, mechanizmy uzależnień, zachowania przestępcze, psychologia małych grup, współczesne kierunki psychoterapii, dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej, formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, interwencja kryzysowa, trening interpersonalny, trening umiejętności wychowawczych, trening twórczości, warsztaty socjoterapeutyczne.

Kadra wykładowców:

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo – dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Sylwetka absolwenta i kwalifikacje:

Absolwenci studiów będą mogli podjąć zatrudnienie w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, placówkach pomocy społecznej, organizacjach i instytucjach pozarządowych zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą – przeciwdziałających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania oraz dysfunkcjami utrudniającymi im funkcjonowanie psychospołeczne.

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
3 raty 6 rat
3 3 360 zł 1 176 zł 599 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Wymagane dokumenty:

  • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
  • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
  • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
  • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.

Dokumenty na studia w Katowicach należy składać na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, ul. Katowicka 27