Resocjalizacja i socjoterapia

Czas trwania i forma studiów:

Studia trwają 3 semestry.

Forma niestacjonarna.

Program 300 godzin obejmuje wykłady, ćwiczenia, warsztaty.

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych w zakresie resocjalizacji i socjoterapii jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczne kwalifikacje do pracy resocjalizatora i socjoterapeuty w różnego typu placówkach. W ramach studiów zostaną rozwinięte kompetencje niezbędne do rozpoznawania i prawidłowego diagnozowania zaburzeń zachowania, organizowania i prowadzenia procesu resocjalizacyjnego i socjoterapeutycznego, kierowania grupą podopiecznych oraz ewaluacji oddziaływań pedagogicznych podejmowanych wobec grupy.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych humanistycznych lub społecznych (I, II stopnia) zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym lub zdemoralizowaną. Pozwalają na zdobycie uprawnień do prowadzenia zajęć w placówkach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych.

Ramowy program studiów:

Program studiów obejmuje m.in.:

 • Teoretyczne podstawy resocjalizacji
 • Metodyka resocjalizacji
 • Prawne podstawy działalności resocjalizacyjnej
 • Praktyczne aspekty etyki zawodowej resocjalizatora i socjoterapeuty
 • Planowanie i organizacja procesu resocjalizacji
 • Organizacja i zarządzanie placówkami resocjalizacyjnymi
 • Współczesne problemy kryminologii i prewencji kryminalnej
 • Opieka postpenitencjarna
 • Wsparcie i pomoc rodzinie zagrożonej
 • Teoretyczne podstawy socjoterapii
 • Metody, techniki i formy socjoterapii
 • Budowanie programów socjoterapeutycznych
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Mediacje i rozwiązywanie konfliktów
 • Marginalizacja i wykluczenie społeczne
 • Praca metodą streetworkingu
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej w środowisku otwartym
 • Patologie społeczne
 • Trening kompetencji społecznych

Kadra wykładowców:

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo – dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Sylwetka absolwenta i kwalifikacje:

Absolwenci studiów będą mogli podjąć zatrudnienie w placówkach resocjalizacyjnych, takich jak Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapeutyczne oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, ośrodkach kuratorskich, a także policyjnych izbach dziecka, schroniskach dla nieletnich, placówkach pomocy społecznej, organizacjach i instytucjach pozarządowych zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą zdemoralizowaną lub zagrożoną niedostosowaniem społecznym oraz przeciwdziałających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania oraz dysfunkcjami utrudniającymi im funkcjonowanie społeczne.

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
3 raty 6 rat
3 3 560 zł 1 246 zł 635 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.