Przygotowanie pedagogiczne

Czas trwania i forma studiów:

Studia trwają 3 semestry. Forma niestacjonarna.

Program: 270 godzin dydaktycznych oraz odbycie praktyki pedagogicznej w wymiarze 150 godzin

W trakcie studiów realizowane są zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, warsztatów oraz seminarium dyplomowego.

Cel studiów:

Studia umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej. Kształcenie na studiach podyplomowych prowadzone jest w zakresie przygotowania merytorycznego i metodycznego do prowadzenia i organizowania zajęć z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych lub oświatowo – wychowawczych, w których wymagane jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych w rozumieniu Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U.z 2009 r. Nr 50, poz. 400).

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych pracą nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach opieki pozaszkolnej.

Ramowy program studiów:

W planie studiów ujęto przedmioty: z zakresu podstaw edukacji m.in.:

Funkcje i zadania edukacji, Ideologie oświatowe, Instytucje edukacyjne w Polsce, Podstawy prawne polskiego systemu oświatowego, Struktura i zadania systemu szkolnego w Polsce, Instytucje wspomagające system szkolny, Rozszerzony system oświatowy;

z zakresu metodyki nauczania m.in.: Planowanie zadań dydaktycznych i wychowawczych, Psychospołeczne mechanizmy funkcjonowania ucznia w szkole, Kompetencje psychospołeczne nauczyciela, Klasa jako grupa społeczna, Cele kształcenia, Treści i zasady kształcenia, Metody nauczania teoretycznych przedmiotów, Formy organizacyjne i struktura lekcji teoretycznej, Środki dydaktyczne w kształceniu, Warsztat pracy nauczyciela, Kontrolowanie i ocenianie osiągnięć uczniów, Planowanie zajęć dydaktycznych, Samokształcenie i doskonalenie nauczycieli

Kadra wykładowców:

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo – dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Sylwetka absolwenta i kwalifikacje:

Studia przygotowują merytorycznie i metodycznie do pracy nauczyciela w przedszkolach, szkołach, w tym integracyjnych i placówkach opieki pozaszkolnej – świetlicach środowiskowych i szkolnych a także jako nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

Słuchacz uzyskuje przygotowanie do prowadzenia zajęć w placówkach prowadzonych przez resort edukacji, organizacje pozarządowe, służbę zdrowia oraz w resortowych placówkach kształcenia zawodowego.

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
3 raty 6 rat
3 3 050 zł 1 601 zł 816 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Wymagane dokumenty:

  • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
  • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
  • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
  • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.

Dokumenty na studia w Katowicach należy składać na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, ul. Katowicka 27