Oligofrenopedagogika

Czas trwania i forma studiów

Studia trwają 3 semestry. Forma niestacjonarna

Program obejmuje 360 godzin + 150 godzin praktyk

W trakcie studiów realizowane są zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów oraz seminarium dyplomowego

Cel studiów

Cel studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego rozwiązywania problemów edukacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną, zgodnie z zasadami etyki i integracji społecznej. W szczególności celem jest wykształcenie profesjonalnej kadry nauczycieli – terapeutów oligofrenopedagogów, posiadających wiedzę o specyfice rozwojowej tych osób oraz zasadach organizacji procesu kształcenia i wychowania dostosowanych do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualna.

Adresaci studiów

Studia skierowane są do nauczycieli, którzy są zainteresowani nabyciem kwalifikacji do pracy z dziećmi, młodzież i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną. W szczególności adresatami studiów są:

 • absolwenci studiów I i II stopnia posiadających kwalifikacje nauczycielskie
 • nauczyciele i pedagodzy
 • pracownicy pomocy społecznej
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek resocjalizacyjnych i ośrodków wychowawczych
 • kuratorzy sądowi

Ramowy program studiów

Program zajęć umożliwia zdobycie teoretycznej wiedzy na temat przyczyn i skutków dysfunkcji związanych z niepełnosprawnością intelektualną oraz zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie organizowania pracy dydaktyczno – wychowawczej i korekcyjno –kompensacyjnej ukierunkowanej na optymalizację skutków edukacji uczniów z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Obejmuje m. in. takie przedmioty jak:

 • Psychologiczne podstawy rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Rehabilitacja indywidualna
 • Warsztat pracy nauczyciela-terapeuty
 • Metodyka edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • Metodyka edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną i znaczną
 • Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 • Warsztaty terapii zajęciowej
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • w placówkach specjalnych
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Arteterapia w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo – dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Sylwetka absolwenta i kwalifikacje

Absolwent posiada wiedzę w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, zna ich potencjał rozwojowy, ograniczenia w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno – motywacyjnych i intelektualnych. Potrafi programować, i podejmować skuteczne oddziaływania rehabilitacyjne w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu. Ma świadomość znaczenia oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych na rozwój i powodzenie życiowe dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu. Posiada umiejętności praktyczne związane z diagnozowaniem, nauczaniem, wychowaniem i terapią dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Może być zatrudniony jako nauczyciel - oligofrenopedagog

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
3 raty 6 rat
3 3 650 zł 1 277 zł 650 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.

Dokumenty na studia w Katowicach należy składać na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, ul. Katowicka 27

 

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31