Metodyka nauczania kompetencji personalnych, społecznych i organizacji pracy zespołów

Czas trwania i forma studiów:

Studia trwają 3 semestry

Forma niestacjonarna z elementami e-learningu.

Program 360 godzin obejmuje wykłady w formie e-learningu, ćwiczenia oraz warsztaty.

Cel studiów:

Celem studiów z zakresu metodyki nauczania kompetencji personalnych, społecznych i organizacji pracy zespołów jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu kształtowania kompetencji miękkich niezbędnych w rozwoju zawodowym oraz nauki skuteczności osobistej, a także projektowania, realizowania oraz ewaluacji interaktywnych zajęć lekcyjnych przy zastosowaniu różnych narzędzi i teorii uczenia się młodzieży i dorosłych. W ramach studiów uczestnik pozna nowoczesne metody nauczania oparte na procesie grupowym i metodzie warsztatowej, przy wykorzystaniu ćwiczeń, gier i zabaw szkoleniowych. Pogłębi wiedzę w obszarach tematycznych obejmujących kompetencje personalne i społeczne, organizację pracy małych zespołów, metody efektywnego oceniania i motywowania uczniów, ograniczenia i możliwości funkcjonowania mózgu dzieci i młodzieży oraz trening interpersonalny, antystresowy i kreatywności. Ponadto celem studiów jest przygotowanie studiujących do posługiwania się konkretnymi technikami i narzędziami umożliwiającymi podnoszenie jakości i efektywności warsztatu pracy nauczyciela, pedagoga oraz terapeuty pracującego z młodzieżą.

Adresaci studiów:

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych (I, II stopnia), posiadający przygotowanie pedagogiczne, chcących pracować z uczniami w szkołach zawodowych. W szczególności nauczycieli przedmiotów zawodowych i pedagogów w szkołach ponadpodstawowych realizujących zajęcia w obszarze kompetencji personalnych, społecznych i organizacji pracy małych zespołów.

Ramowy program studiów obejmuje m.in.:

 • Narzędzia komunikacji, asertywności i negocjacji interpersonalnych
 • Metodyka nauczania Kompetencji Personalnych i Społecznych
 • Metodyka nauczania Organizacji Pracy Małych Zespołów
 • Psychologiczne aspekty pracy z młodzieżą
 • Metody efektywnego oceniania i motywowania młodzieży
 • Metodyka pracy z grupą w oparciu o proces grupowy
 • Potrzeby rynku pracy i pracodawców w zakresie kompetencji absolwentów szkół
 • Neurodydaktyka w nauczaniu i wychowaniu młodzieży
 • Metody radzenia sobie ze stresem i trening uważności "Mindfullness"
 • Terapia pedagogiczna z elementami profilaktyki
 • Metody planowania i organizacji pracy zespołów
 • Metodyka oraz trening Kreatywności i Twórczego Myślenia

Kadra wykładowców:

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo – dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Sylwetka absolwenta i kwalifikacje:

Uczestnicy studiów będą posiadać wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w charakterze nauczyciela przedmiotów zawodowych realizujących podstawę programową z zakresu kompetencji personalnych, społecznych oraz organizacji pracy w małym zespole w szkołach zawodowych. Ponadto będą mieć ukształtowaną postawę sprzyjającą efektywnemu nauczaniu oraz znać metody i techniki organizacji procesu dydaktycznego kompetencji miękkich. Posiadać będą także wiedzę z obszarów komunikacji interpersonalnej, psychologii, terapii pedagogicznej, profilaktyki i metodyki nauczania. W rezultacie posiądą umiejętność prowadzenia zajęć metodami aktywizującymi opartymi na procesie grupowym, ich projektowania i modyfikowania w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

Opłaty

 

ilość semestrów

jednorazowa wpłata za cały tok

płatność w ratach - wysokość jednej raty

 

3 raty

6 rat

9 rat

Metodyka nauczania kompetencji personalnych, społecznych i organizacji pracy zespołów.

3

       

Opłata rejestracyjna: 85,00 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.