Interwencja kryzysowa - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Czas trwania i forma studiów:

Studia trwają 3 semestry. Forma niestacjonarna.

Program obejmuje zajęcia wykładowe, warsztatowe i ćwiczeniowe umożliwiające analizy case study oraz analizę różnych modeli pomocy.

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnej działalności pomocowej w zakresie problematyki interwencji kryzysowej oraz przemocy domowej. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Łączą zagadnienia prawne, psychologiczne, pedagogiczne oraz socjologiczne. Studia stanowią przygotowanie do udzielania interdyscyplinarnej pomocy osobom doświadczającym kryzysu a także uwikłanym w przemoc w rodzinie. Studia odnoszą się także do organizacji systemu działań interwencyjnych oraz współpracy międzysektorowej.

Adresaci studiów:

Studia kierowane są do absolwentów szkół wyższych (może być licencjat), osób zainteresowanych problematyką interwencji kryzysowej oraz powstrzymywaniem przemocy domowej, pracowników publicznych i niepublicznych instytucji szeroko pojętego obszaru polityki społecznej, pracowników pomocy społecznej, ochrony zdrowia, służb kuratorskich, policji, służb penitencjarnych, hospicjów, organizacji pozarządowych.

Ramowy program studiów:

Słuchacze studiów podyplomowych z zakresu Interwencji kryzysowej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie mają możliwość pozyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej zagadnień związanych z pomocą w sytuacjach kryzysowych (traumatycznych) oraz problemach przemocy domowej. Do zagadnień podejmowanych na studiach należy: przeciwdziałanie przemocy, sytuacja psychologiczna osób doświadczających kryzysu oraz przemocy domowej, przemoc wobec dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych, współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych, procedury interwencji "Niebieskiej Karty", prawne aspekty zjawiska przemocy, superwizja dla kadry udzielającej pomocy w sytuacjach interwencji kryzysowej oraz przemocy domowej, metody oraz formy pomocy osobom z rozpoznanym PTSD, programy przeciwdziałania przemocy oraz lokalne strategie w obszarze interwencji kryzysowej i problematyce przemocy domowej.

Koncepcja studiów koresponduje z wytycznymi dotyczącymi szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie opracowanymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Kadra wykładowców:

Treści merytoryczne rozwijane są podczas zajęć prowadzonych przez kadrę dydaktyczną WSP oraz praktyków z obszaru interwencji kryzysowej. Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią psychologowie, prawnicy, specjaliści z obszaru organizacji i zarządzania, specjaliści pracy socjalnej, specjaliści z zakresu superwizji.

Sylwetka absolwenta i kwalifikacje:

Studia przygotowują do pracy w jednostkach specjalizujących się w problematyce interwencji kryzysowej i problematyce przemocy np. Ośrodki Interwencji Kryzysowej, jednostki pomocy społecznej zajmujące się problematyką przemocy.

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
3 raty 6 rat
3 3 445 zł 1 205 zł 615 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Wymagane dokumenty:

  • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
  • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
  • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
  • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.

Dokumenty na studia w Katowicach należy składać na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, ul. Katowicka 27