Doradztwo zawodowe

Studia umożliwiają nabycie wiedzy i kompetencji potrzebnych do pracy w charakterze doradcy zawodowego. W ramach studiów studenci nabywają wiedzę z zakresu:

 • Podstaw psychologii i pedagogiki,
 • Umiejętności komunikacyjnych,
 • Poradnictwa zawodowego – metody i techniki doradztwa zawodowego,
 • Zawodoznawstwa, kształcenia ustawicznego,
 • Podstaw przedsiębiorczości,
 • Pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi,
 • Prowadzenia zajęć doradczych grupowych i indywidualnych,
 • Tworzenia bilansów kompetencji i indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego.

Studia adresowane są do osób zainteresowanych pracą w charakterze doradcy zawodowego w:

 • Placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach*,
 • Instytucjach edukacyjnych i szkoleniowych,
 • Akademickich Biurach Karier,
 • Instytucjach rynku pracy.

Studia nie nadają kwalifikacji pedagogicznych.

*Osoby, które chcą pracować na stanowisku nauczyciela doradcy zawodowego w szkołach i placówkach muszą dodatkowo posiadać studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku (specjalności) oraz przygotowanie pedagogiczne.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych licencjackich i magisterskich.

Czas trwania:

3 semestry

Liczba godzin:

360 godzin

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
3 raty 6 rat
3 3 560 zł 1 246 zł 635 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).