Zarządzanie oświatą

Czas trwania i forma studiów:

Studia trwają 2 semestry. Forma niestacjonarna.

Praktykę stanowi dwudniowa superwizja we wskazanej szkole (łącznie 12 godzin), mająca na celu poznanie specyfiki zarządzania placówkami oświatowymi.

W trakcie studiów realizowane są zajęcia w formie wykładów, warsztatów oraz seminarium dyplomowego.

Cel studiów:

Celem studiów z zarządzania oświatą jest przygotowanie kadry kierowniczej do profesjonalnego zarządzania instytucjami oświatowymi.

Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych.

Ramowy program studiów:

Program studiów uwzględnia najnowszą wiedzę teoretyczną oraz najnowsze wymagania prawne i organizacyjne związane z zarządzaniem oświatą obejmuje następujące przedmioty:

 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Elementy prawa
 • Wybrane zagadnienia psychologii kierowania
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Dyrektor jako przywódca
 • Kultura organizacyjna
 • Zarządzanie zmianą
 • Finansowanie oświaty
 • Kontrola zarządcza oraz praktyczne zarządzanie ryzykiem
 • Komunikacja społeczna w szkole
 • Problemy negocjacji
 • pozyskiwanie funduszy unijnych w oświacie
 • Systemy informatyczne w placówkach oświatowych
 • Technologie internetowe
 • Ochrona danych osobowych
 • Zarządzanie jakością
 • Organizacyjno-prawne podstawy nadzoru pedagogicznego
 • Dyrektor jako lider w środowisku
 • Marketing usług oświatowych
 • Planowanie własnego rozwoju

Kadra wykładowców:

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo – dydaktyczni Uczelni, konsultanci i edukatorzy oraz praktycy z jednostek kierowniczych oświaty i ośrodków szkolących.

Sylwetka absolwenta i kwalifikacje:

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą umożliwiają uzyskanie:

 • kwalifikacji umożliwiających pełnienie funkcji dyrektora lub innej funkcji kierowniczej w oświacie w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w różnych typach placówek oświatowych,
 • nowego spojrzenia na rolę dyrektora jako menedżera, przywódcy lidera w środowisku lokalnym, zarządzanie zmianami i jakością, doskonalenie własnych kompetencji zawodowych oraz planowanie własnego rozwoju.

Opłaty

liczba semestrów jednorazowa opłata za studia płatność w ratach - wysokość jednej raty
2 raty  4 raty 
2 3 050 zł 1 601 zł 816 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.

Dokumenty na studia w Katowicach należy składać na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, ul. Katowicka 27