Edukacja przez sztukę (muzyka, plastyka) w przedszkolu i szkole

Czas trwania i forma studiów

Studia trwają 3 semestry. Forma niestacjonarna.

Program: 280 godzin + 80 godzin praktyk

W trakcie studiów realizowane są zajęcia w formie konwersatoriów, warsztatów oraz seminarium dyplomowego.

Cel studiów

Studia przygotowują merytorycznie i metodycznie do pracy nauczyciela kreatywnego i zorientowanego na rozwijanie kreatywności uczniów i wychowanków w przedszkolach, szkołach, w tym integracyjnych, i placówkach opieki pozaszkolnej – świetlicach środowiskowych, szkolnych świetlicach terapeutycznych i socjoterapeutycznych.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia humanistycznych lub społecznych (pedagogiki, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa) posiadających kwalifikacje pedagogiczne.

Ramowy program studiów

W trakcie studiów realizowane są zajęcia z zakresu teorii i metodyki wykorzystania różnych dziedzin sztuki w edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Kształcenie na studiach podyplomowych Edukacja przez sztukę (muzyka, plastyka) w przedszkolu i szkole prowadzone jest w zakresie przygotowania merytorycznego i metodycznego do prowadzenia i organizowania zajęć z dziećmi, zarówno zdrowymi, jak i z różnymi dysfunkcjami oraz niepełnosprawnymi, z wykorzystaniem przede wszystkim sztuk plastycznych, i muzyki, ale także innych dziedzin sztuki, jako nośników wartości w edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Obejmuje m.in. przedmioty:

 • Wprowadzenie do pedagogiki twórczości
 • Biopsychiczne uwarunkowania twórczości dziecka
 • Wybrane elementy pedagogiki zabawy
 • Metodyka edukacji przez sztukę
 • Edukacja przez muzykę
 • Edukacja przez twórczość plastyczną
 • Edukacja techniczna
 • Teatrzyk dziecięcy w edukacji
 • Twórczość literacka dziecka
 • Edukacja przez ruch kreatywny
 • Środowisko przyrodnicze w edukacji przez sztukę
 • Sztuka fotograficzna w edukacji

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo – dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Sylwetka absolwenta i kwalifikacje

Słuchacz posiada przygotowanie do prowadzenia zajęć w placówkach prowadzonych przez resort edukacji, organizacje pozarządowe, służbę zdrowia. Słuchacz posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu wykorzystania sztuk plastycznych, muzyki, tańca, teatrzyków dziecięcych, literatury pięknej w pracy edukacyjnej z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, nastawionej na kreowanie twórczej osobowości dziecka, pielęgnowanie i rozwój jego elementarnych zdolności twórczych oraz budzenie wrażliwości na wartości kultury. Słuchacz potrafi dobrać i stosować w pracy różnorodne metody i formy pracy dydaktyczno – wychowawczej z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów ekspresji twórczej i środków artystycznych.

Opłaty

Ceny podane zostaną wkrótce.

 

ilość semestrów

jednorazowa wpłata za cały tok

płatność w ratach - wysokość jednej raty

 

2 raty

4 raty

6 rat

Edukacja przez sztukę w przedszkolu i szkole

3

       

Opłata rejestracyjna: 85,00 zł

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
 • dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.

 

 

Dokumenty na studia w Katowicach należy składać na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, ul. Katowicka 27