Terapia pedagogiczna i socjoterapia

Studia II stopnia (niestacjonarne, magisterskie uzupełniające)

Studia przeznaczone są dla osób, które pragną nabyć lub rozszerzyć wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do prowadzenia terapii pedagogicznej (m.in. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych) i socjoterapii.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pedagogicznych pierwszego stopnia.

Studia o profilu praktycznym ze wsparciem platformy e-learningowej.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • diagnozowania trudności w nauce i problemów wychowawczych;
 • trafnego dobierania i stosowania w praktyce zawodowej modeli i metod terapii pedagogicznej i socjoterapii;
 • diagnozowania potrzeb stosowania terapii pedagogicznej i socjoterapii;
 • planowania, organizowania i realizacji indywidualnych oddziaływań terapeutycznych i socjoterapeutycznych;
 • podejmowania działań profilaktycznych, korekcyjnych i kompensacyjnych wobec dzieci i młodzieży;
 • nawiązywania współpracy i współdziałania z różnymi podmiotami wspomagającymi proces terapii pedagogicznej i socjoterapii.

Wybrane przedmioty:

 • Terapia pedagogiczna
 • Podstawy diagnozy psychopedagogicznej
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Organizacja procesu terapeutycznego
 • Metody, techniki i formy socjoterapii
 • Konstruowanie programów socjoterapeutycznych

Kwalifikacje

Studia uzupełniają kompetencje w zakresie realizacji procesu terapeutycznego lub socjoterapeutycznego w placówkach wychowawczych i terapeutycznych.

Studia nadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Studia nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Studia uzupełniają kwalifikacje nauczycielskie do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, upoważniają osoby, które mają kwalifikacje nauczycielskie do realizacji zajęć terapeutycznych lub socjoterapeutycznych.

Perspektywy zawodowe

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w takich placówkach jak: świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki i punkty diagnostyczno-konsultacyjne oraz innych, w których wymaga się kwalifikacji do prowadzenia zajęć terapeutycznych, socjoterapeutycznych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Dodatkowo osoby będące nauczycielami będą mogły podjąć pracę w przedszkolach, szkołach, świetlicach szkolnych na stanowisku nauczyciela realizującego zajęcia terapeutyczne i socjoterapeutyczne lub nauczyciela – pedagoga szkolnego.

Kontynuacja nauki

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika ww. specjalności uzyskuje tytuł zawodowy magistra, co umożliwia mu podjęcie studiów trzeciego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach lub studiach podyplomowych.

Może starać się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Absolwent może starać się o uzyskanie dodatkowych kwalifikacji na studiach II stopnia i wszelkich innych typach i formach doskonalenia zawodowego i awansu zawodowego, które wymagają posiadania tytułu magistra.

Wszystkie wyżej wymienione formy kształcenia (oprócz studiów III stopnia) są dostępne w ofercie edukacyjnej naszej Uczelni.

Opłaty

Specjalność Rok akademicki 1 rata 2 raty 4 raty 10 rat
Terapia pedagogiczna i socjoterapia 2019/2020 3 660 zł 1 925 zł 979 zł 399 zł
2020/2021 4 220 zł 2 215 zł 1 129 zł 459 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 50 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, dyplom część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) w oryginale lub jego odpis. Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Dokumenty na studia w Katowicach należy składać na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, ul. Katowicka 27

 

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31