Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika

Studia II stopnia (niestacjonarne, magisterskie uzupełniające)

Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia posiadających kwalifikacje nauczycielskie, którzy pragną rozszerzyć kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela w szkole podstawowej na I etapie edukacji w placówkach ogólnodostępnych, specjalnych i z oddziałami integracyjnymi.

Studia ukierunkowane są na nabycie oraz poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie oligofrenopedagogiki.

Studia są studiami dwuspecjalnościowymi.

Część zajęć odbywa się poprzez platformę e-learningową, za pośrednictwem której możesz zdobywać wiedzę bez wychodzenia z domu.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • profesjonalnego i samodzielnego projektowania działań edukacyjnych i sytuacji wychowawczych (konstrukcja celów, analiza treści, projektowanie przebiegu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ocenianie ) zgodnie z nowoczesną metodyką nauczania i wychowania oraz zasadami etyki zawodowej;
 • diagnozowania sytuacji edukacyjnej i wychowawczej dziecka oraz podejmowania współpracy z opiekunami dziecka i innymi instytucjami wspierającymi pracę nauczyciela, a także rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • przyczyn i skutków dysfunkcji związanych z niepełnosprawnością intelektualną
 • specyfiki rozwojowej osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu;
 • zasad organizacji procesu kształcenia i wychowania dostosowanych do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • praktycznego organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej i korekcyjno-kompensacyjnej ukierunkowanej na optymalizację metod pracy pedagogicznej z uczniami stosownie do stopnia ich niepełnosprawności intelektualnej;
 • prowadzenia dokumentacji pracy nauczyciela z poprawnym wykorzystaniem nowoczesnej terminologii z zakresu nauk pedagogicznych oraz innych dyscyplin współdziałających;
 • projektowania ścieżki własnego rozwoju zawodowego, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Wybrane przedmioty:

 • Praca wychowawcza w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Metodyka zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w edukacji wczesnoszkolnej
 • Teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki specjalnej
 • Oligofrenopedagogika z elementami ortodydaktyki
 • Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole podstawowej i gimnazjum
 • Metodyka kształcenia i rehabilitacji osób z umiarkowaną i znaczną oraz głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

Kwalifikacje

Studia uzupełniają posiadane kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela klas początkowych i nauczyciela przedszkola. Upoważniają także osoby, posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela do pracy w szkołach specjalnych oraz do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.

Dla osób, które nie są nauczycielami studia mogą być jedynie studiami kompetencyjnymi.

Perspektywy zawodowe

Absolwent będzie mógł podjąć pracę jako nauczyciel w przedszkolach i w szkołach podstawowych na I etapie edukacji (w klasach I-III), w tym przedszkolach i szkołach specjalnych i integracyjnych oraz w placówkach dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Kontynuacja nauki

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika ww. specjalności uzyskuje tytuł zawodowy magistra, co umożliwia mu podjęcie studiów trzeciego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach lub studiach podyplomowych.

Może starać się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Absolwent może starać się o uzyskanie kwalifikacji do nauczania kolejnych przedmiotów na wyższych etapach edukacji w formie studiów II stopnia lub studiów podyplomowych.

Absolwent może starać się o uzyskanie dodatkowych kwalifikacji na studiach II stopnia i wszelkich innych typach i formach doskonalenia zawodowego i awansu zawodowego, które wymagają posiadania tytułu magistra.

Wszystkie wyżej wymienione formy kształcenia (oprócz studiów III stopnia) są dostępne w ofercie edukacyjnej naszej Uczelni.

Opłaty

Specjalność

Rok akademicki

1 rata

2 raty

4 raty

10 rat

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika

2018/2019

4 100 zł

2 085 zł

1 050 zł

425 zł

2019/2020

4 400 zł

2 240 zł

1 130 zł

455 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 40 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, dyplom część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) w oryginale lub jego odpis. Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Dokumenty na studia w Katowicach należy składać na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, ul. Katowicka 27

 

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31