Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia II stopnia (niestacjonarne, magisterskie uzupełniające)

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II stopnia skierowana jest do osób, które pragną zdobyć lub rozszerzyć kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela w szkole podstawowej na I etapie edukacji w placówkach ogólnodostępnych i z oddziałami integracyjnymi.

Studia ukierunkowane są na nabycie oraz poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Studiując na specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna pogłębisz wiedzę z zakresu pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Z kolei praktyki w przedszkolach i szkołach zapewnią ci odpowiednie przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej.

Część zajęć odbywa się poprzez platformę e-learningową, za pośrednictwem której możesz zdobywać wiedzę bez wychodzenia z domu.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawidłowego rozpoznawania podstawowych potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym;
 • diagnozowania sytuacji edukacyjnej i wychowawczej dziecka oraz podejmowania współpracy z opiekunami dziecka i innymi instytucjami wspierającymi pracę nauczyciela;
 • zasad organizacji procesu kształcenia, wychowania i opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w różnorodnych instytucjach edukacji i wychowania;
 • profesjonalnego i samodzielnego projektowania działań edukacyjnych i sytuacji wychowawczych w zgodzie z nowoczesną metodyką nauczania i wychowania oraz zasadami etyki zawodowej;
 • samodzielnej pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi;
 • komunikacji społecznej z dzieckiem i jego opiekunami opartej na idei podmiotowości;
 • prowadzenia dokumentacji pracy nauczyciela z poprawnym wykorzystaniem nowoczesnej terminologii z zakresu nauk pedagogicznych oraz innych dyscyplin współdziałających;
 • projektowania ścieżki własnego rozwoju zawodowego, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Wybrane przedmioty:

 • Diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacji
 • Metodyka zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w edukacji wczesnoszkolnej
 • Praca wychowawcza w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Wybrane metody i formy edukacji alternatywnej
 • Metodyki szczegółowe
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Integracja w pedagogice wczesnoszkolnej
 • Współpraca przedszkola i szkoły z rodziną dziecka i środowiskiem lokalnym
 • Trening kompetencji społecznych i komunikacyjnych
 • Rozwój zawodowy nauczyciela

Kwalifikacje

Kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej na I etapie edukacji oraz do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach (publicznych i niepublicznych).

Perspektywy zawodowe

Absolwent będzie mógł podjąć pracę jako nauczyciel w szkołach podstawowych na I etapie edukacyjnym (w klasach I-III) oraz jako nauczyciel w przedszkolach oraz w każdej innej placówce oświatowej, która wymaga posiadania uprawnień pedagogicznych, o ile nie są w niej wymagane inne specjalistyczne kwalifikacje.

Absolwent może być zatrudniony w placówkach o charakterze kształcenia powszechnego (nie specjalnych), publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół i przedszkoli publicznych.

Kontynuacja nauki

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika ww. specjalności uzyskuje tytuł zawodowy magistra, co umożliwia mu podjęcie studiów trzeciego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach lub studiach podyplomowych.

Może starać się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Absolwent może starać się o uzyskanie kwalifikacji do nauczania kolejnych przedmiotów na wyższych etapach edukacji w formie studiów II stopnia lub studiów podyplomowych.

Absolwent może starać się o uzyskanie kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej na studiach II stopnia i wszelkich innych typach i formach doskonalenia zawodowego i awansu zawodowego, które wymagają posiadania tytułu magistra.

Wszystkie wyżej wymienione formy kształcenia (oprócz studiów III stopnia) są dostępne w ofercie edukacyjnej naszej Uczelni.

Opłaty

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 4 100 zł 2 085 zł 1 050 zł 425 zł
II rok 2018 - 2019 4 400 zł 2 240 zł 1 130 zł 455 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 40 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, dyplom część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) w oryginale lub jego odpis. Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31