Diagnoza i terapia pedagogiczna

Cel studiów

Studia na specjalności diagnoza i terapia pedagogiczna mają za zadanie przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia w zawodzie terapeuty pedagogicznego, a także nauczyciela zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolu, szkole i placówkach oświatowych.

Ramowy program studiów

Niestacjonarne studia II stopnia na specjalności diagnoza i terapia pedagogiczna obejmują nauczanie z przedmiotów, takich jak psychologia kliniczna, neurologia i neuropsychologia, etiologia i symptomatologia dysleksji, diagnoza i terapia pedagogiczna specyficznych trudności w uczeniu się czytania, pisania i matematyki a także wspomaganie rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży. Program studiów obejmuje również metodykę zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz wybranych metod wspomagających. Studia umożliwiają także wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas praktyk realizowanych w placówkach oświatowych oraz o charakterze diagnostyczno-terapeutycznym.

Sylwetka absolwenta

Ukończywszy studia II stopnia na specjalności diagnoza i terapia pedagogiczna absolwent posiada praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • realizacji badań i działań diagnostycznych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • projektowania, realizacji i oceny zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i innych zajęć terapeutycznych dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i zaburzeniami rozwojowymi,
  • planowania, prowadzenia i oceny zajęć warsztatowych organizowanych dla rodziców i nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem warsztatu pedagogicznego, w tym umiejętności z zakresu komunikacji społecznej i umiejętności wychowawczych.

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów Uczelni Korczaka na specjalności diagnoza i terapia pedagogiczna jest przygotowany do podjęcia pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w zawodzie pedagoga prowadzącego diagnozę i terapię pedagogiczną. Jest również uprawniony do pracy jako specjalista terapii pedagogicznej w placówkach edukacyjnych, świetlicach, a także ośrodkach wspierania rozwoju dzieci i młodzieży z problemami edukacyjnymi oraz w innych instytucjach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Adresat oferty

Studia II stopnia na specjalności diagnoza i terapia pedagogiczna, prowadzone przy pomocy nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, takich jak e-learning i kształcenie na odległość, kierujemy do absolwentów studiów I stopnia na kierunku pedagogika, zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu pedagogiki korekcyjnej i terapeutycznej.

Wymagania stawiane kandydatom

Osoby zainteresowane podjęciem studiów II stopnia muszą się legitymować świadectwem dojrzałości oraz dyplomem ukończenia studiów I stopnia na wymienionym kierunku.

Opłaty

Specjalność Rok akademicki 1 rata 2 raty 4 raty 10 rat
Diagnoza i terapia pedagogiczna 2019/2020 3 660 zł 1 925 zł 979 zł 399 zł
2020/2021 4 220 zł 2 215 zł 1 129 zł 459 zł

Opłata rejestracyjna - 85 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 50 zł

Wymagane dokumenty

  • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
  • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, dyplom część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) w oryginale lub jego odpis. Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia,
  • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
  • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
  • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).