Pedagogika kryminologiczno-resocjalizacyjna

Studia I stopnia (niestacjonarne, licencjackie)

Specjalność ta jest szczególnym działem pedagogiki ukierunkowanym przede wszystkim na potrzeby i oczekiwania młodych osób, które nie są w stanie odnaleźć się w środowisku społecznym. Zadaniem pedagoga jest tutaj takie kierowanie podopiecznym, aby skutecznie wyprowadzić go ze stanu zaburzonego zachowania i przygotować do życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Ponadto pedagog powinien chronić podopiecznego przed dalszym potencjalnie destruktywnym wpływem dysfunkcyjnego środowiska wychowawczego. Specjalność skierowana jest do osób, które pragną nabyć kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu pedagoga w zakresie zagrożeń kryminalnych.

Są to studia o charakterze interdyscyplinarnym – łączą w sobie wiedzę z zakresu pedagogiki, socjologii i psychologii, jednocześnie pozwalając jednostce na rozwój umiejętności w zakresie diagnozowania niedostosowania społecznego oraz wszelkiego typu zaburzeń emocjonalnych.

Studia o profilu praktycznym z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia na odległość.

Część zajęć odbywa się poprzez platformę e-learningową, za pośrednictwem, której możesz zdobywać wiedzę bez wychodzenia z domu.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Diagnozowania zachowań patologicznych, zagrożeń i zjawisk kryminalnych
 • Prowadzenia prawidłowego postępowania resocjalizacyjnego
 • Planowania i organizowania pracy w zakresie zapobiegania przestępczości
 • Rozwiązywania problemów społecznych
 • Podejmowania współpracy z różnymi podmiotami społecznymi
 • Prowadzenie prac kryminalistycznych w terenie
 • Analizowanie zagrożeń i planowanie działań operacyjnych
 • Prowadzenie diagnostyki śledczej

Wybrane przedmioty:

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • kryminologia
 • psychologia sądowa
 • socjologia kryminalistyczna
 • fenomenologia przestępczości
 • profilaktyka społeczna lub profilaktyka zachowań ryzykownych
 • metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • techniki kryminalistyczne

Kwalifikacje

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga, specjalność pedagogika kryminologiczno-sądowa.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności: Pedagogika kryminologiczno-resocjalizacyjna są wciąż pożądani na rynku pracy. Resocjalizacja jako nieodłączny element działań prowadzony w ramach systemu wsparcia społecznego otwiera przed absolwentami tego kierunku szerokie perspektywy rozwoju zawodowego.

Na pedagoga specjalizującego się w pedagogice kryminologiczno-resocjalizacyjnej czeka praca m.in. w: placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, policyjnych izbach dziecka, wszelkich organizacjach zajmujących się osobami pokrzywdzonymi, sądach i aresztach, a także ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień i innych ośrodkach przeciwdziałających zjawiskom niedostosowania społecznego i wykluczenia społecznego. Absolwent będzie mógł podjąć pracę na stanowisku pedagoga m.in. w placówkach resortu bezpieczeństwa, tj. policji, straży granicznej, straży pożarnej, straży miejskiej.

Absolwenci powyższego kierunku mogą podejmować pracę psychokorekcyjną z dziećmi i młodzieżą pochodzącymi z grup ryzyka, w których występują zaburzenia zachowania, zjawisko niedostosowania społecznego, a także ryzyko wystąpienia tego zjawiska.

Kontynuacja nauki

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika ww. specjalności uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, co umożliwia mu podjęcie studiów drugiego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach lub studiach podyplomowych.

Opłaty

Specjalność

Rok akademicki

1 rata

2 raty

4 raty

10 rat

Pedagogika kryminologiczno-resocjalizacyjna

2018/2019

3 400 zł

1 730 zł

870 zł

350 zł

2019/2020

3 800 zł

1 935 zł

975 zł

390 zł

2020/2021

3 700 zł

1 880 zł

950 zł

380 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Wymagane dokumenty

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokument ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Dokumenty na studia w Katowicach należy składać na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, ul. Katowicka 27