Doradztwo zawodowe i personalne

Cel studiów

Przygotowanie do podjęcia pracy w zawodach: doradca zawodowy, specjalista w działach personalnych, doradca personalny, specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego, trener, trener wewnętrzny, konsultant firm doradczych z obszaru HR i doradztwa organizacyjnego.

Ramowy program studiów

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii, w kontekście zjawisk społeczno-kulturowych zachodzących nie tylko na rynku pracy, ale też w najbliższym środowisku człowieka, jak rodzina, praca, szkoła.

W trakcie studiów studenci poszerzą swoją wiedzę w zakresie andragogiki, dydaktyki pracy, poradnictwa edukacyjno - zawodowego i doradztwa kariery, podstaw koncepcji wyboru zawodu i rozwoju kariery, warsztatu pracy doradcy zawodowego, personalnego i coacha. Nauczą się posługiwania warsztatem diagnostycznym w doradztwie zawodowym
i edukacyjnym oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego bazującego na metodach
i narzędziach doradztwa zawodowego i coachingu kariery, wykorzystując nowoczesne techniki pracy.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu:

 • wytyczania ścieżek kariery zawodowej w oparciu o predyspozycje osobowościowe oraz edukację zawodową,
 • poruszania się po rynku pracy, znajomości tego rynku i zachodzących na nim procesów oraz kierunków zmian,
 • technik aktywnego poszukiwania pracy,
 • wykorzystywania różnorodnych źródeł informacji do projektowania procesu doradczego i coachingu kariery,
 • wykorzystania narzędzi coachingowych w pracy nad zmianą zachowania klienta,
 • kształtowania własnego rozwoju zawodowego i budowania osobistej marki.

Absolwent posiada wiedzę służącą realizacji zadań związanych z wyborem zawodu, przekwalifikowaniem się lub dostosowaniem do potrzeb rynku pracy, a także profesjonalnym wsparciem psychologicznym. Absolwenci wyposażeni są w umiejętności osobiste i merytoryczne do prowadzenia porad indywidualnych i grupowych przydatnych w analizie potencjału kandydata do pracy oraz świadomym planowaniu jego kariery zawodowej. Absolwenci studiów przygotowani są do spełnienia wymagań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministerstwa Edukacji stawianych doradcom zawodowym i szkolnym.

Perspektywy zawodowe

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek:

 • placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły, akademickie biura karier, poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
 • instytucje rynku pracy: publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje dialogu społecznego, instytucje szkoleniowe, instytucje partnerstwa lokalnego;
 • centra integracji społecznej, centra pomocy rodzinie,
 • państwowe i prywatne zakłady pracy w działach HR, szkoleń, kadrach;
 • organizacje pozarządowe.

Lub też rozpocząć własną działalność gospodarczą jako doradca, trener, coach kariery.

Opłaty

Specjalność

Rok akademicki

1 rata

2 raty

4 raty

10 rat

Doradztwo zawodowe i personalne

2018/2019

3 400 zł

1 730 zł

870 zł

350 zł

2019/2020

3 800 zł

1 935 zł

975 zł

390 zł

2020/2021

3 700 zł

1 880 zł

950 zł

380 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).

Dokumenty na studia w Katowicach należy składać na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, ul. Katowicka 27

 

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31