Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia I stopnia (niestacjonarne, licencjackie)

Studiując na specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna zdobędziesz wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii oraz socjologii, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, poznasz teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Nabędziesz wiedzę w zakresie planowania i organizowania procesu edukacyjnego w przedszkolu i szkole oraz tworzenia środowiska umożliwiającego indywidualizacje oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych w grupach/klasach jednolitych i zróżnicowanych wiekowo.

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna skierowana jest do osób zainteresowanych edukacją dzieci. Studia umożliwiają zdobycie nowoczesnej wiedzy oraz umiejętności i kompetencji przydatnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wspomagania ich rozwoju, a w szczególności poznawania w sposób aktywny i twórczy siebie i świata. Wiedza i kompetencje uzyskane w czasie studiów są niezbędne do podjęcia pracy w przedszkolu oraz w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Zdobędziesz praktyczne umiejętności i kompetencje z zakresu:

 • wspierania rozwoju psychofizycznego i społecznego dziecka w wieku przedszkolnym oraz w młodszym wieku szkolnym,
 • diagnozowania kompetencji dzieci oraz stymulowania ich kreatywności i twórczości,
 • możliwości i rozwijania potencjału dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • pracy z grupą, aranżowania przestrzeni edukacyjnej w sposób odpowiedni do potrzeb i zainteresowań dzieci,
 • kierowania procesami kształcenia i wychowania dzieci, w tym zwłaszcza wspierając ich kreatywność, poczucie sprawstwa i odpowiedzialności,
 • identyfikowania potrzeb dzieci i właściwego na nie odpowiadania.

Perspektywy zawodowe

Przygotujemy Cię do pracy w charakterze nauczyciela wychowania przedszkolnego (w przedszkolach, klubikach, gdzie realizowana jest podstawa wychowania przedszkolnego, nauczania indywidualnego dziecka w wieku przedszkolnym, szkołach, na terenie których zorganizowane są grupy przedszkolne) oraz nauczyciela wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej (szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne, prywatne, przy organizacjach i stowarzyszeniach). Znajdziesz również pracę jako wychowawca w świetlicy szkolnej czy środowiskowej lub jako organizator wychowania przedszkolnego.

Opłaty

Specjalność

Rok akademicki

1 rata

2 raty

4 raty

10 rat

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

2018/2019

3 300 zł

1 680 zł

845 zł

340 zł

2019/2020

3 700 zł

1 880 zł

950 zł

380 zł

2020/2021

3 400 zł

1 730 zł

870 zł

350 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).

Zdobędziesz tytuł zawodowy licencjata oraz będziesz mógł kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Dokumenty na studia w Katowicach należy składać na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, ul. Katowicka 27

 

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31