Zintegrowana profilaktyka społeczna z terapią zachowań ryzykownych i uzależnień

Kierownik studiów: 

dr Adam Gogacz 

Cel studiów: 

 • praktyczne przygotowanie absolwentów do pracy w obszarze profilaktyki społecznej uniwersalnej i selektywnej oraz terapii uzależnień, z uwzględnieniem przygotowania w zakresie m.in.:
 • stawiania prawidłowej diagnozy indywidualnej i grupowej
 • rozpoznawania zagrożeń i zaburzeń w środowiskach lokalnych
 • prowadzenia pierwszego kontaktu, poradnictwa i terapii
 • podejmowania właściwej interwencji
 • projektowania i realizacji programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych, psychokorekcyjnych i terapeutycznych
 • wdrażania nowoczesnych i innowacyjnych strategii profilaktycznych i terapeutycznych

Adresaci: 

 • pedagodzy, nauczyciele, psycholodzy, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, kuratorzy sądowi, policjanci, strażnicy miejscy
 • liderzy społeczni i wolontariusze
 • osoby poszukujące zatrudnienia w instytucjach rządowych  i samorządowych realizujących zadania w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji, placówkach systemu oświaty oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • rodzice i opiekunowie pragnący doskonalić bądź zdobyć nowe kompetencje i kwalifikacje do pracy w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu:

 • analizy i diagnozy problemów przestępczości oraz wielowymiarowych ryzyk i zagrożeń społecznych, zaburzeń emocji i zachowania dzieci, młodzieży i dorosłych, a także dysfunkcji rodziny
 • organizacji działań profilaktycznych i systemowej pracy profilaktycznej w formach instytucjonalnych oraz pozainstytucjonalnych, w tym z wykorzystaniem dorobku profilaktyki integralnej
 • pracy w instytucjach (a także formach pozainstytucjonalnych) z dziećmi i młodzieżą z trudnościami wychowawczymi, niedostosowaną społecznie oraz przejawiającą zaburzenia emocji i zachowania

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą na zatrudnienie m.in. w:

 • instytucjach rządowych i samorządowych
 • pogotowiach opiekuńczych
 • świetlicach socjoterapeutycznych
 • ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień

Kadra: 

 • zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy zajmujący się na co dzień szeroko pojętą profilaktyką zagrożeń i patologii społecznych oraz resocjalizacją, a także terapią uzależnień i zachowań ryzykownych

Opłaty: 3200 zł 

+ opłata rejestracyjna 85 zł

Zniżka 500 zł dla naszych studentów i absolwentów

Czas trwania: 

2 semestry, 180 godzin dydaktycznych  

Wymagania stawiane kandydatom:  

 • posiadanie dyplomu studiów I lub II stopnia

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)
 • dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego)
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (np. odpis skrócony aktu małżeństwa lub orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska