Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej

Kierownik studiów:

Piotr Bańczyk

Cel studiów:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania podmiotami ekonomii społecznej: stowarzyszeniami, fundacjami, spółdzielniami socjalnymi, spółkami non-profit oraz podmiotami reintegracyjnymi

Adresaci:

 • absolwenci studiów I i II stopnia zainteresowani tworzeniem lub prowadzeniem podmiotów ekonomii społecznej
 • animatorzy społeczności lokalnych
 • osoby związane z działaniami organizacji pozarządowych
 • przedstawiciele samorządów odpowiedzialni za realizację działań społecznych i współpracę z organizacjami pozarządowymi lub za zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym
 • przedstawiciele biznesu odpowiedzialni za działania fundacji i stowarzyszeń korporacyjnych lub współpracę za społecznością lokalną w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów:

 • zna zasady funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej działających w Polsce i na świecie
 • posiada kwalifikacje umożliwiające zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej oraz współpracy międzysektorowej
 • posiada szeroka wiedzę z zakresu prawa, finansów, zarządzania projektami, human resources, społecznej odpowiedzialności biznesu, projektowania usług i budowania modeli społeczno-biznesowych społecznej
 • potrafi świadomie budować środowisko sprzyjające włączaniu w działania poszczególnych grup społecznych oraz inicjować współpracę międzysektorową, uwzględniając potrzeby instytucji publicznych, biznesowych i środowisk obywatelskich

Kwalifikacje:

 • absolwent uzyskuje kwalifikacje umożliwiające zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, a także
 • umożliwiające budowanie współpracy międzysektorowej oraz realizację celów społecznych i biznesowych

Kadra:

 • doświadczeni trenerzy i nauczyciele akademiccy posiadający doświadczenie w zarządzaniu podmiotami ekonomii społecznej oraz podmiotami publicznymi i biznesowymi
 • praktycy odpowiedzialni za poszczególne obszary tematyczne
 • menagerowie organizacji pozarządowych, biznesu i podmiotów publicznych, prawnicy, księgowi, specjaliści z zakresu fundrisingu, zarządzania projektami, human resources, społecznej odpowiedzialności biznesu, projektowania usług

Opłaty: 3200 zł

+ opłata rejestracyjna 85 zł

Zniżka 500 zł dla naszych studentów i absolwentów

Czas trwania:

2 semestry, 160 godzin

Wymagania stawiane kandydatom:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego)
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne)