Zarządzanie oświatą

Partner kierunku:

sowalogo

Kierownik studiów: 

dr Barbara Olszewska 

Cel studiów: 

 • uzyskanie kwalifikacji zawodowych, które są niezbędne do pełnienia funkcji dyrektora każdej placówki oświatowej, o której mowa w ustawach – Prawo oświatowe oraz Ustawie o systemie oświaty
 • nabycie kompetencji do stosowania zasad i norm etycznych w podejmowaniu działań w zakresie zarządzania kadrą pedagogiczną i administracją szkoły (placówki)
 • przygotowanie do podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym domem rodzinnym oraz innymi instytucjami oświatowymi, społecznymi, kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi

Adresaci: 

 • nauczyciele zainteresowani kandydowaniem na stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach, placówkach doskonalenia nauczycieli oraz innych placówkach objętych systemem oświaty
 • czynni dyrektorzy szkół i placówek
 • pracownicy nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły
 • osoby zainteresowane funkcjonowaniem placówek edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych

Sylwetka absolwenta: 

 • ukończenie przedmiotowych studiów podyplomowych pozwala spełnić wymóg niezbędny do ubiegania się o stanowisko dyrektora szkoły, placówki oświatowej
 • absolwenci będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie organizacji placówek oświatowych wszystkich szczebli i zarządzania tymi placówkami
 • współczesny dyrektor przedszkola czy szkoły to jednostka umiejąca skutecznie i bezpiecznie poruszać się w prawie oświatowym, finansowym, prawie pracy itp., ale także kreatywna i twórcza, która potrafi kierować procesem dydaktyczno-wychowawczym, rozwojem ucznia, potencjałem podległych jej pracowników

Kwalifikacje: 

 • absolwent uzyskuje kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowisk kierowniczych w placówkach systemu oświaty

Opłaty: 3200 zł 

+ opłata rejestracyjna 85 zł

Zniżka 500 zł dla naszych studentów i absolwentów

Czas trwania: 

2 semestry, 280 godzin dydaktycznych  

Kadra: 

 • zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, eksperci i specjaliści, osoby z długoletnim doświadczeniem w pracy w administracji oświatowej lub na stanowiskach kierowniczych w oświacie

Wymagania stawiane kandydatom:  

 • posiadanie dyplomu studiów I lub II stopnia

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego)
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne)