Trener, coach rozwoju osobistego i personalnego

Partner kierunku:

ludzik 

Europejskie Stowarzyszenie Coachów Psychologów

Kierownik studiów:

Piotr Bańczyk

Cel studiów:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielne prowadzenie szkoleń oraz sesji coachingowych w ramach aktywności zawodowej oraz w samodzielnej praktyce trenerskiej i coachingowej

Adresaci:

 • absolwenci studiów I i II stopnia, którzy w ramach swojej aktywności zawodowej, społecznej i osobistej podejmują się działań szkoleniowych i/lub prowadzenia coachingu
 • osoby chcące dopiero podjąć swoją aktywność zawodową w roli trenera i/lub coacha
 • managerowie chcący pozyskać nowe umiejętności usprawniające proces komunikacji w organizacji

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów:

 • posiada wiedzę i umiejętności z zakresu samodzielnego projektowania, prowadzenia i ewaluowania procesów szkoleniowych i coachingowych
 • potrafi samodzielnie przygotować proces szkolenia z uważnością na cel, proces grupowy oraz potrzeby zlecającego i uczestników
 • zna podstawy komunikacji interpersonalnej, dynamikę procesu grupowego oraz specyfikę uczenia poszczególnych grup wiekowych i społecznych
 • potrafi umiejętnie prowadzić szkolenia, stosując adekwatne do potrzeb metody i narzędzia szkoleniowe oraz radzi sobie w trudnych sytuacjach szkoleniowych
 • zna i potrafi samodzielnie zaprojektować i przeprowadzić proces ewaluacji szkolenia.
 • uzyskuje kluczowe kompetencje do samodzielnego prowadzenia sesji coachingowych, wskazane przez międzynarodowe organizacje coachów, których uzyskanie uprawnia do rozpoczęcia ścieżki certyfikacji
 • potrafi samodzielnie, w sposób etyczny, wejść w rolę coacha, zbudować relację z klientem i wykorzystywać umiejętności i narzędzia komunikacyjne w sposób ułatwiający budowanie świadomości i planowanie celów przez klienta

Kwalifikacje:

 • program studiów odpowiada swoim zakresem i czasem programom szkół trenerów i coachów, dając jednocześnie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie oraz uprawniając do rozpoczęcia ścieżki certyfikacji w międzynarodowych organizacjach coachingowych

Opłaty: 6000 zł

+ opłata rejestracyjna 85 zł

Zniżka 500 zł dla naszych studentów i absolwentów

Czas trwania:

3 semestry, 208 godzin

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończone studia I lub II stopnia

Kadra:

 • składa się z doświadczonych trenerów i coachów związanych ze środowiskiem akademickim, będących praktykami realizującymi jednocześnie projekty badawcze i dydaktyczne
 • prowadzący zajęcia posiadają doświadczenie zawodowe, trenerskie i coachingowe w pracy w różnych typach organizacji: w biznesie, w instytucjach publicznych oraz w organizacjach pozarządowych, w instytucjach kultury i w służbach mundurowych, co gwarantuje dużą interdyscyplinarność doświadczeń dla uczestników studiów

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego)
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne)