Przygotowanie pedagogiczne - studia kwalifikacyjne

Kierownik studiów: 

dr Adam Gogacz 

Cel studiów: 

 • zdobycie kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela, a także we wszystkich zawodach, w których wymagane jest przygotowanie pedagogiczne określone w przepisach oświatowych

Adresaci: 

 • absolwenci studiów kierunkowych I i II stopnia, którzy potrzebują przygotowania pedagogicznego wymaganego przepisami oświatowymi

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu: 

 • podstaw pedagogiki
 • pedagogicznych koncepcji rozwoju i oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych
 • filozoficzno-aksjologicznych podstaw pedagogiki
 • psychologii, w tym psychologii rozwoju i wychowania
 • dydaktyki
 • społecznych i kulturowych uwarunkowań pracy nauczyciela
 • systemu oświaty
 • podstawy programowej nauczanego przedmiotu

Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu: 

 • projektowania procesu dydaktyczno-wychowawczego
 • tworzeniem i monitorowaniem środowiska edukacyjnego
 • diagnozy pedagogicznej i dobory form i środków oddziaływań w zależności od potrzeb ucznia
 • nowoczesnych form nauczania, w tym wykorzystujących technologie cyfrowe
 • podstawowej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • sprawnym posługiwaniem się aparatem mowy
 • pracą z uczniami z wielu kultur
 • przygotowaniem i ewaluacją programu kształcenia

UWAGA! Absolwenci studiów I stopnia zdobywają kwalifikacje wyłącznie do nauczania w szkołach podstawowych. Do nauczania w szkołach ponadpodstawowych i innych placówkach oświatowych wymagane jest ukończenie studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. 

Kwalifikacje:  

 • zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 1575/2017). Program jest przygotowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardów przygotowania do zawodu nauczyciela (Dz. U. 1450/2019)

Opłaty: 2600 zł 

+ opłata rejestracyjna 85 zł

Zniżka 500 zł dla naszych studentów i absolwentów

Czas trwania: 

3 semestry – 350 godzin plus 150 godzin praktyk pedagogicznych 

Wymagania stawiane kandydatom:  

 • ukończenie studiów I lub II stopnia zgodnych z kierunkiem nauczania

Kadra: 

 • składa się z osób prowadzących działalność naukową i naukowo - wdrożeniową, ale też z praktyków, którzy przez lata zdobywali cenne doświadczenie w środowisku edukacyjnym
 • jest profesjonalna, ale też pełna pedagogicznej empatii. Składa się osób powołanych do posłannictwa pedagogicznego

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)
 • dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego)
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (np. odpis skrócony aktu małżeństwa lub orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska