Pedagogika lecznicza - wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Partner kierunku:

incorpore

Kierownik studiów: 

dr Anna Zasada-Chorab

Cel studiów: 

 • zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej zagadnień współczesnej edukacji i rehabilitacji osób o zaburzonym rozwoju, a także poradnictwa na ich rzecz
 • zapoznanie z zasadami terapeutycznego postępowania w pracy z tymi osobami oraz zdobycie kompetencji w zakresie diagnozowania ich potrzeb w celu zaplanowania indywidualnego rozwoju

Adresaci: 

 • nauczyciele przedszkoli i szkól ogólnodostępnych
 • psycholodzy i pedagodzy szkolni
 • psycholodzy i pedagodzy pracujący w poradniach psychologiczno–pedagogicznych
 • wychowawcy pracujący w świetlicach szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych
 • nauczyciele realizujący zajęcia specjalistyczne (korekcyjno–kompensacyjne, rewalidacyjne i inne) w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych oraz ośrodkach edukacyjno–terapeutycznych
 • fizjoterapeuci posiadający przygotowanie pedagogiczne

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent studiów:

 • będzie posiadał wiedzę w zakresie nauk społecznych i medycznych, niezbędną w  pracy pedagoga i  terapeuty, a także podstawowych metod pracy terapeutycznej z dzieckiem i jego rodziną
 • będzie wiedział jak wspierać rozwój – autorehabilitację osób o zaburzonym rozwoju lub z niepełnosprawnością
 • będzie znał regulacje prawne dotyczące  organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • będzie potrafił prowadzić zajęcia wychowawcze i terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą na różnych poziomach rozwoju
 • będzie wiedział, jak organizować warunki zewnętrzne  w środowisku otaczającym dziecko, tak aby stymulowały one procesy rozwojowe
 • będzie potrafił diagnozować indywidualne możliwości dziecka i rozpoznawać jego specjalne potrzeby edukacyjne oraz udzielać pedagogicznego wsparcia dziecku i rodzinie we wczesnych etapach rozwoju dziecka
 • będzie potrafił stosować wybrane metody i techniki terapii pedagogicznej; organizować i współuczestniczyć w udzielaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie placówki

Kwalifikacje:

 • absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uzyskując  uprawnienia do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji

Opłaty: 4500 zł

+ opłata rejestracyjna 85 zł

Zniżka 500 zł dla naszych studentów i absolwentów

Czas trwania: 3 semestry

Kadra: 

 • pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni
 • zespół ekspertów, wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach  zarówno w kraju, jak i za granicą
 • praktycy z wieloletnim doświadczeniem, pracujący na co dzień z osobami z niepełnosprawnością w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach terapeutycznych


Wymagania stawiane kandydatom:  

 • ukończone studia magisterskie, względnie zawodowe (licencjat)
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego)
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne)