Pedagogika i psychologia sportu

Kierownik studiów: 

mgr Marcin Łodykowski 

Cel studiów: 

 • zdobycie kwalifikacji z zakresu pedagogiki i dydaktyki, co będzie podstawą do rozpoczęcia pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi
 • zdobycie wiedzy na temat różnorodnych form aktywności oraz efektywnego i interesującego sposobu prowadzenia zajęć sportowych grupowych i indywidualnych się
 • poznanie technik stosowanych w terapii ruchowej i gimnastyce korekcyjnej
 • poznanie podstaw coachingu w aktywności sportowej i zasad odpowiedniej motywacji i wsparcia psychicznego

Adresaci: 

 • pedagodzy, nauczyciele, psychologowie, trenerzy, instruktorzy
 • liderzy społeczni i wolontariusze
 • osoby poszukujące zatrudnienia w instytucjach pozarządowych, samorządowych i klubach sportowych, placówkach systemu oświaty oraz placówkach sportowych 

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci:

 • będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu wychowania fizycznego oraz różnego typu form aktywności fizycznej
 • zdobędą umiejętności coacha w aktywności sportowej oraz nabędą wiedzę z zakresu motywacji i wsparcia psychicznego

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą na zatrudnienie m.in. w:

 • klubach sportowych i fitnessowych
 • instytucjach samorządowych i świetlicach

Opłaty: 3200 zł 

+ opłata rejestracyjna 85 zł

Zniżka 500 zł dla naszych studentów i absolwentów

Czas trwania: 

2 semestry, 180 godzin  

Wymagania stawiane kandydatom:  

 • posiadanie dyplomu studiów I lub II stopnia

Kadra: 

 • zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy zajmujący się na co dzień pracą trenera, nauczyciela, coacha i instruktora

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego)
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne)