Integracja Sensoryczna

Partner kierunku:  

incorpore

Kierownik studiów: 

 mgr Ewa Bartelmus, dr Aneta Gutowska

Cel studiów: 

 • zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy jako terapeuta SI w placówkach edukacji specjalnej, integracyjnej i ogólnodostępnej, ośrodkach wczesnego wspomagania, poradniach pedagogiczno-psychologicznych (prowadzonych również przez NFZ), specjalistycznych, organizacjach pozarządowych
 • zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej zagadnień współczesnej edukacji i rehabilitacji osób o zaburzonym rozwoju sensomotorycznym, a także poradnictwa na ich rzecz
 • zapoznanie się z zasadami  terapeutycznego postępowania w pracy z tymi osobami oraz zdobycie kompetencji w zakresie diagnozowania ich potrzeb w celu zaplanowania indywidualnej terapii

Adresaci: 

 • fizjoterapeuci
 • nauczyciele przedszkoli i szkól ogólnodostępnych
 • psycholodzy i pedagodzy szkolni
 • psycholodzy i pedagodzy pracujący w poradniach psychologiczno – pedagogicznych,
 • nauczyciele realizujący zajęcia specjalistyczne (korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne i inne) w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych oraz ośrodkach edukacyjno – terapeutycznych.

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent studiów podyplomowych:

 • zostanie wyposażony w kompetencje pozwalające na inicjowanie i  planowanie działań w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami percepcji zmysłowej
 • będzie potrafił dokonywać diagnozy, konstruować programy terapeutyczne i realizować je w pracy z dziećmi
 • będzie wyposażony w kompetencje w zakresie znajomości procedur diagnostycznych oraz terapeutycznych udzielania skutecznej pomocy
 • uzyska kwalifikacje w zakresie terapii sensorycznej oraz ruchowej, m.in. do prowadzenia Integracji Sensorycznej oraz innych o charakterze terapeutycznym
 • będzie miał możliwość podjęcia zatrudnienia w różnego typu placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych udzielających wsparcia dziecku, także o zaburzonym rozwoju, np. przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji, ośrodki rehabilitacji dziennej i inne placówki ogólnodostępne, integracyjne i specjalne, w których prowadzona jest terapia SI

Kadra: 

 • osoby prowadzące działalność naukową i naukowo wdrożeniową
 • praktycy, którzy przez lata zdobywali cenne doświadczenie terapeutyczne – profesjonalni i pełni empatii

Opłaty: 7500 zł 

+ opłata rejestracyjna 85 zł

Zniżka 500 zł dla naszych studentów i absolwentów

Czas trwania: 

3 semestry – 350 godzin plus 50 godzin praktyk  

Wymagania stawiane kandydatom:  

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego)
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne)