Human Resources - zarządzanie wiekiem i różnorodnością w firmie

Kierownik studiów:

Piotr Bańczyk

Cel studiów:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania wiekiem i różnorodnością w firmach, instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych

Adresaci:

 • absolwenci studiów I i II stopnia zainteresowani procesami human resources związanymi z zarządzaniem wiekiem i różnorodnością w organizacjach biznesowych, publicznych i w działaniach społecznych
 • menagerowie, pracownicy działów HR, doradcy zawodowi, psycholodzy i trenerzy wewnętrzni

Sylwetka absolwenta:

Absolwent:

 • posiada wiedzę i umiejętności będące odpowiedzią na jedną z najistotniejszych potrzeb współczesnego HR, a mianowicie potrzebę zarządzania wiekiem i różnorodnością w firmach
 • posiada umiejętności niezbędne do budowania współpracy międzypokoleniowej w organizacji
 • potrafi planować i podejmować działania ukierunkowane na budowanie atrakcyjnego środowiska pracy
 • potrafi zaplanować działania związane z budowaniem dobrostanu pracowników firmy
 • posiada wiedzę o różnicach indywidualnych i społecznych oraz o procesach zachodzących w organizacjach i w zespołach

Kwalifikacje:

 • absolwent uzyskuje kwalifikacje umożliwiające sprawne prowadzenie procesów HR związanych z zarządzaniem wiekiem i różnorodnością w firmie

Kadra:

 • doświadczeni trenerzy i nauczyciele akademiccy posiadający doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • managerowie, specjaliści z zakresu HR oraz zarządzania różnorodnością w organizacjach

Opłaty: 3800 zł

+ opłata rejestracyjna 85 zł

Zniżka 500 zł dla naszych studentów i absolwentów

Czas trwania:

2 semestry, 160 godzin

Wymagania stawiane kandydatom:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego)
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne)