Diagnoza i terapia pedagogiczna

 

Kierownik studiów: 

dr Teresa Lewandowska-Kidoń 

Cel studiów: 

 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, emocjonalno-społecznymi oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Adresaci: 

 • absolwenci studiów licencjackich i/lub magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym chcący poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu wsparcia dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi o różnej etiologii
 • nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, psychologowie i pedagodzy szkolni zainteresowani zdobyciem dodatkowych kwalifikacji z zakresu terapii pedagogicznej

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • pojęć, celów, zadań, zasad, przedmiotu i podmiotu oddziaływań terapii pedagogicznej
 • podstaw pedagogiki korekcyjnej i oddziaływań terapeutycznych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • diagnozy trudności w uczeniu się i metodyki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • metod terapeutycznych stosowanych w pracy z dzieckiem z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się i z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • tworzenia własnego warsztatu pracy terapeuty oraz współpracy z rodzicami, nauczycielami i nauczycielami specjalistami.

Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu:

 • prowadzenia diagnozy pedagogicznej oraz tworzenia dokumentacji diagnostycznej dziecka z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się i ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • organizowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć z zakresu terapii pedagogicznej
 • projektowania procesu wsparcia dziecka lub ucznia, rodziców lub opiekunów i nauczycieli pracujących z dzieckiem z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • planowania i realizowania działań profilaktycznych zapobiegających trudnościom w uczeniu się

Kwalifikacje: 

 • studia przygotowują do pracy na stanowisku pedagoga w poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzącego diagnozę i terapię pedagogiczną oraz
 • nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej prowadzącego zajęcia specjalistyczne w przedszkolu, szkole podstawowej i innych placówkach

Opłaty: 3600 zł 

+ opłata rejestracyjna 85 zł

Zniżka 500 zł dla naszych studentów i absolwentów

Czas trwania: 3 semestry  

Wymagania stawiane kandydatom:  

 • ukończone studia I lub II stopnia na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna lub innym kierunku humanistycznym i społecznym
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego

Kadra: 

 • specjaliści z zakresu terapii pedagogicznej
 • pracownicy naukowi podejmujący w swoich publikacjach zagadnienie specyficznych trudności w uczeniu się
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)
 • dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego)
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne)

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.