Aktywizacja osób starszych

Kierownik studiów: 

Beata Łuczak 

Cel studiów: 

 • kształcenie osób, które pracują lub będą pracować z seniorami, wspierać ich i aktywizować
 • przygotowanie kadry kompleksowo wyposażonej w wiedzę z zakresu polityki senioralnej w różnych aspektach

Adresaci: 

 • osoby na co dzień pracujące w jednostkach samorządu terytorialnego z osobami starszymi i ich rodzinami
 • pełnomocnicy i koordynatorzy ds. Seniorów
 • pracownicy prowadzący obsługę Rad Seniorów, mający wpływ na kreowanie polityki senioralnej w gminach
 • pracownicy w Instytucjach Pomocy i Integracji Społecznej, Dziennych Domach Pomocy Społecznej, Klubach Seniora, Domach Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domach Pomocy Społecznej, Centrach Senioralnych, Domach Kultury
 • osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy i umiejętności praktycznych w wyżej wymienionym zakresie

Sylwetka absolwenta: 

 • absolwent kierunku będzie wyposażony w narzędzia konieczne do aktywizowania seniorów do życia społecznego oraz do dbania przez nich o własną kondycję zdrowotną
 • zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą na pracę z Seniorami, Radami Seniorów oraz pomogą w tworzeniu tak ważnych w obecnych czasach polityk senioralnych
 • absolwent będzie znał sposoby pozyskiwania funduszy na realizację projektów oraz posiadał praktyczne umiejętności aplikowania, realizowania oraz rozliczania projektów

Kadra: 

 • studenci otrzymają pełne wsparcie merytoryczne najlepszych wykładowców uniwersyteckich, gerontologów, geriatrów, a nad rozwojem ich umiejętności praktycznych będą czuwali doświadczeni eksperci i praktycy, którzy przekażą szereg praktycznych porad i nauczą skutecznych metod pracy

Opłaty: 2900 zł

+ opłata rejestracyjna 85 zł

Zniżka 500 zł dla naszych studentów i absolwentów

Czas trwania: 

2 semestry, 180 godzin 

Wymagania stawiane kandydatom:  

 • posiadanie dyplomu studiów I lub II stopnia

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia
 • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej
 • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego)
 • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne)