Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej

Czas trwania szkolenia:

Zajęcia będą realizowane w trybie weekendowym (sobota i niedziela).

Ilość godzin realizowanych w ramach specjalizacji: 265 godzin.

Program obejmuje wykłady, ćwiczenia, warsztaty, wizyty studyjne, konsultacje dotyczące pracy dyplomowej.

Zgoda MPiPS na prowadzenie szkolenia z dnia 6 sierpnia 2013 r. DPS- DPS -VI-51111-5939-47-MJ/13(5).

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

Przygotujemy do pracy w ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, instytucjach polityki społecznej szczebla regionalnego i centralnego, regionalnych ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych.

Szkolenie specjalizacyjne prowadzone jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Adresaci szkolenia:

Specjalizacja przeznaczona jest dla wszystkich osób zainteresowanych nabyciem uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz dla osób pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania pomocy społecznej.

Ramowy program studiów:

 • współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym,
 • elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej,
 • elementy etyki,
 • zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa,
 • ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej,
 • wybrane zagadnienia prawne,
 • wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego,
 • publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej,
 • mediacje i negocjacje w pomocy społecznej,
 • stres i wypalenie zawodowe,
 • konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji,
 • wizyty studyjne.

Kadra wykładowców:

Kadrę dydaktyczną stanowią osoby z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej a także praktycy zatrudnieni w jednostkach pomocy społecznej

Kwalifikacje:

Ukończenie specjalizacji, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej jest jednoznaczne z uzyskaniem uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej (Art. 122.1. Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej).

Uczestnicy nabywają również niezbędną wiedzę z podstaw prawa, finansów publicznych oraz podstaw zarządzania placówką pomocy społecznej.

Uzyskanie specjalizacji następuje po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego przed komisją egzaminacyjną do spraw specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Do egzaminu, komisja dopuszcza osobę, która:

 1. odbyła szkolenie (uzyskała zaliczenia ze wszystkich modułów objętych programem),
 2. napisała pracę dyplomową,
 3. uzyskała pozytywną pisemną ocenę pracy dyplomowej dokonaną przez wykładowcę prowadzącego konsultacje dotyczące tej pracy.