Szkolenie II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Czas trwania szkolenia:

Zajęcia będą realizowane w trybie weekendowym (sobota i niedziela).

Ilość godzin realizowanych w ramach specjalizacji: 252 godzin.

Program obejmuje wykłady, ćwiczenia, warsztaty, hospitacje instytucji, konsultacje pracy dyplomowej.

Zgoda MPiPS na prowadzenie specjalizacji 7 marca 2013 r. DPS-VI-51112-1793-39-MJ/13(5)

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników socjalnych.

Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny prowadzona jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z 8 maja 2012 r. poz. 486)

Adresaci szkolenia:

Uczestnikami specjalizacji II stopnia mogą być osoby (zgodnie z §9.3. Rozporządzenia):

 1. posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskane na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320), lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394);
 2. posiadające I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny*;
 3. posiadające co najmniej 5-letni staż w zawodzie pracownika socjalnego.

*Wymóg posiadania specjalizacji I stopnia nie dotyczy osób, które ukończyły:

1. studia wyższe na kierunku praca socjalna lub

2. studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub

3. studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub

4. studia wyższe na jednym z kierunków, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy, o specjalności przygotowującej do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy.

Ramowy program szkolenia:

Przygotowanie ogólne:

 • Projekt socjalny,
 • Mediacje i negocjacje,
 • Metody zarządzania w pracy socjalnej i pomocy społecznej,
 • Wypalenie zawodowe,
 • Lokalna polityka społeczna,
 • Publiczne relacje i promocja działań w pomocy społecznej - public relations (PR),
 • Polityka społeczna w Unii Europejskiej oraz działania Rady Europy w zakresie polityki społecznej.

Przygotowania specjalistyczne:

 • Interdyscyplinarna charakterystyka problemu,
 • Metody pracy socjalnej,
 • Hospitacje instytucji,
 • Konsultacje pracy dyplomowej.

W ramach specjalizacji II stopnia realizowane będą następujące specjalności:

 • praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy,
 • praca socjalna z osobami bezrobotnymi,
 • praca socjalna z osobami uzależnionymi,
 • praca socjalna z osobami bezdomnymi,
 • praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (program w przygotowaniu).

Kadra wykładowców:

Kadrę dydaktyczną stanowią osoby z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu kształcenia i dokształcania kadr pomocy społecznej a także praktycy zatrudnieni w jednostkach pomocy społecznej

Kwalifikacje:

Absolwenci szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończenia szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia, które jest jednym z warunków przystąpienia do egzaminu przed Centralną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

Warunkiem uzyskania przez pracownika socjalnego II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny jest (zgodnie z §9.1. Rozporządzenia):

 1. posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
 2. posiadanie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny*,
 3. posiadanie co najmniej 5-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego,
 4. ukończenie szkolenia z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny,
 5. zdanie egzaminu przed Centralną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

*Wymóg posiadania specjalizacji I stopnia nie dotyczy osób, które ukończyły:

1. studia wyższe na kierunku praca socjalna lub

2. studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub

3. studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub

4. studia wyższe na jednym z kierunków, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy, o specjalności przygotowującej do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy.