Szkolenie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Czas trwania szkolenia:

Zajęcia będą realizowane w trybie weekendowym (sobota i niedziela).

Ilość godzin realizowanych w ramach specjalizacji: 190 godzin.

Program obejmuje wykłady, ćwiczenia, warsztaty.

Zgoda MPiPS na prowadzenie specjalizacji z dnia 15 października 2013 r. DPS-VI-51112-7063-171-MJ

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników socjalnych.

Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny prowadzona jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z 8 maja 2012 r. poz. 486)

Adresaci szkolenia:

Uczestnikami specjalizacji I stopnia mogą być osoby (zgodnie z §8.2. Rozporządzenia):

 1. posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskane na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320), lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394);
 2. posiadające co najmniej 2-letni staż w zawodzie pracownika socjalnego.3.

Ramowy program szkolenia:

 • Warsztat pracy pracownika socjalnego,
 • Etyka zawodowa i prawa człowieka,
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa pracy i zabezpieczenia społecznego,
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pomocy społecznej,
 • Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej,
 • Sieć wsparcia społeczności lokalnej,
 • Metody oraz techniki tworzenia projektów socjalnych.•

Kadra wykładowców:

Kadrę dydaktyczną stanowią osoby z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu kształcenia i dokształcania kadr pomocy społecznej a także praktycy zatrudnieni w jednostkach pomocy społecznej.

Kwalifikacje:

Absolwenci szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończenia szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia, które jest jednym z warunków przystąpienia do egzaminu przed Regionalną Komisja Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

Warunkiem uzyskania przez pracownika socjalnego I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny jest (zgodnie z §8.1. Rozporządzenia):

 1. posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
 2. posiadanie co najmniej 2-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego,
 3. ukończenie szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny,
 4. zdanie egzaminu przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.