Projekt „Uniwersytet Pracownika Socjalnego_studia II stopnia dla aspirantów pracy socjalnej”

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie rozpoczyna rekrutację do Projektu „Uniwersytet Pracownika Socjalnego_studia II stopnia dla aspirantów pracy socjalnej” w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.


Cel szczegółowy PO WER: Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego.
Czas trwania projektu: 2016-06-01 do: 2018-09-30


Liczba kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, objętych wsparciem w Programie - 13 osób.


Cel główny projektu: poprawa wykształcenia 13 osób, w tym 11 kobiet i 2 mężczyzn, zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz dalsza specjalizacja tych kadr w pracy z poszczególnymi grupami docelowymi poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych na rzecz kluczowych pracowników IPiIS w formie studiów II stopnia na kierunku praca socjalna dla aspirantów pracy socjalnej w okresie od 1.06.2016 do 30.09.2018


Uczestnicy: kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej zatrudnieni na stanowisku aspiranta pracy socjalnej posiadający dyplom ukończenia studiów I st: dających uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dn.12.03.2004 o pomocy społecznej lub na podstawie art.5 ustawy z dn.16.02.2007 o zm. ustawy o pomocy społecznej oraz posiadający dyplom ukończenia studiów I lub II st. niedających uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z przepisami w/w ustawy, ale zezwalający na przyjęcie na studia II st. na kierunku praca socjalna.


Warunkiem udziału jest:


• umowa uczestnika z pracodawcą zobowiązująca go do zachowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy, kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania studiów oraz na rok po zakończeniu,
• zatrudnienie na terenie makroregionu III obejmującego następujące województwa: łódzkie, świętokrzyskie, podkarpackie, opolskie, śląskie, małopolskie,
• skierowani do uczestnictwa w projekcie przez Kierownika właściwej instytucji pomocy i integracji społecznej.


Rekrutacji trwa: od 01.06.2016r. do 26.10.2016 r.


Dodatkowych informacji udzielamy w Biurze projektu


ul. Katowicka 27
40-173 Katowice,
tel. 609 457 747


Wydłużamy termin przyjmowania zgłoszeń do 26.10. 2016 r.

 

 

DO POBRANIA:

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

 

 

znaczki

KONTAKT

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 
 ul. Katowicka 27

40-173 Katowice

 32 351 37 31

  32 351 37 31