Neurologopedia - profilowana

Szanowni Państwo,

informujemy, że rekrutacja na studia podyplomowe "Neurologopedia - profilowana" została zakończona.

Planowana jest kolejna edycja w rekrutacji śródrocznej.

 

STUDIA PODYPLOMOWE NEUROLOGOPEDIA – PROFILOWANA (AUTORSKI PROGRAM INNOWACYJNY przygotowany w oparciu o wieloletnią praktykę neurologopedyczną w zakresie diagnozy i terapii oraz wczesnej interwencji)

Czas trwania studiów

3 semestry, studia kwalifikacyjne

Łączna liczba godzin z praktykami: ok. 493 godz.

Cel studiów

Przygotowanie do podjęcia pracy w przedszkolu i szkole, w poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia, w instytucjach profilaktyki logopedycznej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, absolwent będzie mógł otworzyć własny gabinet neurologopedyczny prowadząc diagnozę i terapię.

Ramowy program studiów

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu wybranych treści: medycznych, humanistycznych, lingwistycznych, pedagogicznych, psychologicznych, neurologopedycznych w tym dotyczycącą profilaktyki, diagnozy, terapii dziecka lub/i osób dorosłych, a także obszaru wczesnej interwencji neurologopedycznej.

Po pierwszym semestrze studiów do wyboru dwie specjalności realizowane na III semestrze:

 1. Wczesna Interwencja Neurologopedyczna,
 2. Neurologopedia Dzieci i Dorosłych.

Istnieje możliwość realizacji dwóch specjalności jednocześnie, co może wydłużyć o jeden semestr czas studiowania (szczegółowe informacje zostaną podane w czasie trwania studiów).

*Specjalności zostaną uruchomione w momencie zebrania grupy – w semestrze zimowym lub letnim (3 lub 4 semestr studiów) roku akademickiego 2018/2019.

Zjazdy odbywać się będą ok. 2 razy w miesiącu (sobota, niedziela) dla dwóch grup: w Warszawie przy ul. Urbanistów 3 i w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 276. Obie grupy obowiązuje ten sam program studiów.

Warunki zaliczenia ustala wykładowca zgodnie z kryterium zaliczenia (zaliczenie, zaliczenie z oceną, egzamin – rygor ustalony jest w planie studiów). Warunki te są ustalane ze słuchaczami na początku zajęć z danego przedmiotu.

Zastosowanie projektów innowacyjnych:

Podczas zajęć praktycznych oraz w ramach zaliczenia przedmiotów słuchacz wykonywać będzie samodzielnie:

 1. Narzędzie do diagnozy dzieci i dorosłych z zaburzeniami neurologopedycznymi, np. karty oceny rozwoju psychomotorycznego dziecka (przedmiot: Psychologia rozwojowa).
 2. Programy terapeutyczne i scenariusze zajęć dla pacjentów z zaburzeniami neurologopedycznymi, np. program terapeutyczny dla dziecka jąkającego się w wieku przedszkolnym (przedmiot: Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia).
 3. Autorskie narzędzia możliwe do wykorzystania podczas zajęć terapeutycznych z pacjentami z problemami neurologopedycznymi.

Stworzone narzędzia i programy studenci będą mogli konsultować z prowadzącymi zajęcia, a następnie wykorzystywać podczas praktyk studenckich lub we własnej praktyce neurologopedycznej.

Na prośbę słuchaczy istnieje możliwość organizacji w ramach studiów zajęć dodatkowych (nieobjętych programem studiów), po dokonaniu określonej wpłaty – możliwość zorganizowania szkolenia z zakresu SI.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na każdą z ukończonych specjalności (jeśli osoba ukończyła dwie specjalności otrzymuje dwa świadectwa).

W przypadku uruchomienia studiów powołani zostaną kierownicy studiów podyplomowych, którzy będą odpowiedzialni za kontakt i opiekę merytoryczną. Dodatkowo wprowadzone zostaną dyżury wykładowców prowadzących zajęcia.

Program studiów zgodny jest z obowiązującymi regulacjami prawnymi i PTN.

Sylwetka absolwenta

Absolwent uzyskuje wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w obszarze profilaktyki, diagnozy i terapii neurologopedycznej osób dorosłych i dzieci posiadających różne zaburzenia mowy oraz prowadzenia zajęć terapeutycznych w zakresie wczesnej interwencji neurologopedycznej.

Wykaz podstawowych przedmiotów:

Program Neurologopedii Profilowanej: 

 1. Podstawy neurologii i przebieg chorób neurologicznych
 2. Neuropsychologia
 3. Anatomia i fizjologia układu nerwowego
 4. Psychologia rozwojowa
 5. Opóźnienie rozwoju mowy
 6. Wczesna interwencja logopedyczna 
 7. Mowa rozszczepowa
 8. Elementy psychiatrii dziecięcej i osób dorosłych 
 9. Podstawy diagnozy i terapii afazji
 10. Zaburzenia mowy i terapia osób z zespołami wad genetycznych
 11. Diagnoza i terapia jąkania oraz innych zaburzeń płynności mówienia
 12. Diagnoza i terapia dyzartrii 
 13. Psychogenne zaburzenia mowy - diagnoza i terapia
 14. Alternatywne sposoby porozumiewania się
 15. Spektrum zaburzeń autystycznych - postępowanie terapeutyczne
 16. Diagnoza i terapia dysfagii
 17. Oligofrenologopedia
 18. Diagnoza i terapia dziecka z wadą słuchu
 19. Zaburzenia mowy u osób z nieprawidłowościami w budowie anatomicznej narządów mowy
 20. Terapia ustno-twarzowa w neurologopedii
 21. Fizjoterapeutyczne metody wspomagające terapię neurologopedyczną
 22. Komunikacja z pacjentem i jego rodziną - warsztat
 23. Terapia ręki
 24. Programy diagnostyczno - terapeutyczne
 25. Neurolingwistyka
 26. Teoretyczne podstawy terapii, metody i techniki 
 27. Elementy terapii integracji sensorycznej w terapii logopedycznej

Dodatkowo w programie znajdują się przedmioty specjalizacyjne (fakultatywne).

Program dodatkowej specjalności - Neurologopedia Dzieci i Dorosłych:

 1. Rehabilitacja głosu i mowy u osób po laryngektomii
 2. Specyfika zaburzeń mowy i języka w chorobach otępiennych
 3. Diagnoza i terapia zaburzeń  rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie
 4. Afatyczne zaburzenia mowy i języka 
 5. Zaburzenia przetwarzania słuchowego - metody terapii
 6. Terapia głosu i mowy
 7. Zaburzenia sprzężone u dzieci - wyznaczniki terapii
 8. Terapia logopedyczna z wykorzystaniem metody krakowskiej
 9. Dysleksja jako problem neurologopedyczny 
 10. Psychologiczne oraz pedagogiczne narzędzia wspierające terapię 
 11. Kontrakt terapeutyczny i etyka pracy neurologopedy 

Program dodatkowej specjalności - Wczesna Interwencja Neurologopedyczna:

 1. Przebieg, uwarunkowania oraz czynniki ryzyka rozwojowego okresu prenatalnego i postnatalnego
 2. Wczesna interwencja i wspomaganie dziecka przedwcześnie urodzonego 
 3. Zaburzenia i terapia funkcji oralnych
 4. Karmienie terapeutyczne 
 5. Terapia taktylna 
 6. Metoda werbo - tonalna w terapii dzieci niedosłyszących 
 7. Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych
 8. Opieka neonatologiczna w okresie wczesnodziecięcym
 9. Ocena fizjoterapeutyczna dziecka z elementami terapii 

Praktyki: 150-180 godzin praktyki neurologopedycznej w wybranych placówkach służby zdrowia i oświatowych zajmujących się diagnozą i terapią osób z zaburzeniami mowy pochodzenia korowego i innymi zaburzeniami neurologicznymi. W tym 30 godzin praktyk na każdej specjalności: z wczesnej interwencji neurologopedycznej lub/i  diagnozy i terapii neurologopedycznej dzieci i osób dorosłych. Praktyki można realizować we własnym zakresie.

Krótka charakterystyka kadry:

Zajęcia prowadzone są przez wybitnych i doświadczonych specjalistów w zakresie diagnozy i terapii neurologopedycznej. Uczelnia umożliwia również praktyczną naukę zawodu podczas praktyk organizowanych przez wykładowców.

Wykładowcy:

prof. nadzw. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

prof.UM dr hab.n.med. Tadeusz Pietras

dr hab. n. med. Krystyna Szymańska

dr hab. Tomasz Kowalczyk

dr Gabriela Dragun

dr Marzena Machoś

dr Iwona Michalak-Widera

dr  Elżbieta Minczakiewicz

dr Anna Prożych

mgr Zenobia Bogdanowska

mgr Joanna Hima

mgr Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska

mgr Elżbieta Konopacka

mgr Renata Kowalska-Taczanowska

mgr Joanna Piłat

 i inni

Opłaty

  ilość semestrów jednorazowa wpłata za cały tok płatność w ratach - wysokość jednej raty
  3 raty 6 rat 9 rat
Neurologopedia - profilowana 3 7 140 zł 2 400 zł 1 220 zł 820 zł

Kandydaci zwolnieni są z opłaty rejestracyjnej.

 

Zasady rekrutacji

Dla grupy warszawskiej:


Rekrutacja odbywa się za pomocą zakładki Rekrutacja online na stronie Uczelni. Czas trwania rekrutacji do 30 września 2017 r.

Wymagane dokumenty:

- wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,

- dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),

- kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),

- w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społecznych, 02-397 Warszawa, ul. Urbanistów 3.

 

Dla grupy łódzkiej:

Informacja telefoniczna: 731 022 662, 534 322 662

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 28.08.2017 r. o godz. 12.30 w siedzibie Wydziału (ul. Urbanistów 3, Warszawa) w sali 005.

WSTĘPNIE PLANOWANE TERMINY ZJAZDÓW:

 1. 21-22.10.2017
 2. 04-05.11.2017
 3. 25-26.11.2017
 4. 9-10.12.2017
 5. 13-14.01.2018
 6. 27-28.01.2018
 7. 10-11.02.2018
 8. 24-25.02.2018