Poradnictwo psychologiczno-pastoralne w szpitalnictwie i opiece społecznej

Cel studiów

Podstawowym celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu poradnictwa psychologiczno-pastoralnego do pracy w szpitalnictwie i opiece społecznej (kapelani, asystenci duchowi, wolontariusze), świadczonej na rzecz osób chorych, cierpiących, umierających, niepełnosprawnych i ich rodzin, na różnych etapach życia (dziecko, dorosły, człowiek stary i ich rodziny). Zdobycie wiedzy w proponowanym zakresie przyczyni się do zapewnienia wysokiej jakości tejże opieki i pomocy w sferze psychicznej i pastoralnej.

Celem studiów jest także zdobycie:

  • wiedzy, umiejętności i kompetencji w rozpoznaniu, nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji interpersonalnych, sposobów rozwiązywania problemów powstałych pod wpływem sytuacji choroby;
  • umiejętności pastoralnej troski o chorego, cierpiącego, umierającego, niepełnosprawnego, dziecka i człowieka „jesieni życia” i jego rodzinę;
  • umiejętności współpracy z dyrekcją, pracownikami i wolontariuszami zespołu opiekuńczego;
  • umiejętności koordynacji wolontariatu, organizowania grup świeckich pomocników duszpasterstwa ochrony zdrowia i pomocy społecznej w lokalnych placówkach we współpracy z kapelanem;
  • praktycznych umiejętności w holistycznej opiece zarówno nad dzieckiem, jak i dorosłym oraz nad pacjentem i człowiekiem „jesieni życia”.

Adresaci studiów

Studia są przeznaczone zarówno dla duchowieństwa, jak i osób zakonnych oraz świeckich (ukończenie licencjatu, mgr uczelni humanistycznej lub medycznej) ubiegających się o tytuł kapelana, pastoralnego asystenta oraz wolontariusza w szpitalnictwie i pomocy społecznej.

Program studiów

I. Wiadomości wstępne

II. Człowiek jako somatyczno-psychiczno-społeczno-duchowa struktura na różnych etapach życia: w chorobie, cierpieniu, żałobie

III. Teologiczny, społeczny, prawny, duszpasterski wymiar cierpienia i choroby na różnych etapach życia, starości i śmierci

IV. Kapelan, asystent pastoralny, wolontariusz – praktyczna realizacja zadań

V. Komunikacja

VI. Zajęcia praktyczne

Warunki ukończenia studiów

Obecność na minimum 50% wykładów, uczestniczenie we wszystkich zajęciach seminaryjnych i ćwiczeniach (usprawiedliwiona może być nieobecność z powodu choroby lub ważnych wydarzeń losowych), zaliczenie wszystkich zajęć i uzyskanie pozytywnej oceny od prowadzącego, odbycie praktyki pod kierunkiem kapelana, psychologa, psychoonkologa i pedagoga specjalnego w jednostkach szpitalnych i opieki społecznej (szpital, hospicjum, oddział medycyny paliatywnej, dom pomocy społecznej) w zakresie pomocy psychiczno-pastoralnej, napisanie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu końcowego obejmującego zakres wiadomości z poruszanej na zajęciach i przedstawionej przez prowadzących problematyki oraz wniesienie opłaty za studia.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów uzyska solidną, podstawową wiedzę i umiejętności holistyczne (szpitalne, psychologiczne, psychoonkologiczne, prawne, teologiczne, pedagogiczne, duchowe, socjalne, pastoralne), które będą pomocne w pracy szpitalnej i opiece społecznej. Uczynią także bardziej efektywną komunikację z chorym i niepełnosprawnym, z jego rodziną oraz członkami zespołu czy instytucji, w której pracuje.

Kwalifikacje

Absolwent uzyska dyplom ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat, który upoważniać będzie do ubiegania się i podjęcia pracy w szpitalnictwie i jednostkach pomocy społecznej (szpitalach, sanatoriach, hospicjach, domach pomocy społecznej, oddziałach medycyny bólu, zakładach opieki zdrowotnej, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych itd.) na stanowisku kapelana (osoby duchowne, które przyjęły święcenia kapłańskie) oraz asystenta pastoralnego i wolontariusza (osoby zakonne [bez święceń] i osoby świeckie) w szpitalnictwie i pomocy społecznej. Studia mają charakter uniwersalny.

Opłaty

 

ilość semestrów

jednorazowa wpłata za cały tok

płatność w ratach - wysokość jednej raty

 

2 raty

4 raty

6 rat

Poradnictwo psychologiczno-pastoralne w szpitalnictwie i opiece społecznej

2

4.430,-

2.250,-

1.150,-

780,-


Opłata rejestracyjna: 85 zł

Czas trwania

Studia trwają 2 semestry (278 godzin).
Zajęcia odbywać się będą w piątki (godziny popołudniowe, z wyjątkiem pierwszego piątku każdego miesiąca) oraz w soboty.

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Ukończone studia licencjackie lub magisterskie na kierunku humanistycznym bądź medycznym.

Kierownik studiów: ks. prof. dr hab. Andrzej Gretkowski

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i analiza dokumentacji. Pierwszeństwo będą miały osoby pracujące już w jednostkach medycznych, w tym kapelani i asystenci pastoralni. Ilość słuchaczy ograniczona – 30 osób.

Wymagane dokumenty:

  • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia;
  • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany);
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej;
  • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego);
  • w przypadku zmiany nazwiska nieodnotowanej w dowodzie osobistym dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska lub inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społecznych, 02-397 Warszawa, ul. Urbanistów 3.

Organizatorem studiów jest Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie.