Edukacja dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

Cel studiów

Głównym celem studiów podyplomowych jest wprowadzenia nowych kompetencji w obszarze edukacji dotyczących problematyki związanej z korzystaniem z Internetu i nowych technologii.

Ramowy program studiów

Główny cel studiów to: podniesienie poziomu bezpieczeństwa w obszarze cyberprzestrzeni poprzez poszerzenie kompetencji w tym obszarze nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych.

Przedmiotem studiów są zagrożenia związane z niewłaściwym wykorzystaniem Internetu w tym: krzywdzenia innych przy użyciu Internetu, interaktywnych lub cyfrowych technologii; uzależnień od komputera, telefonu, gier oraz wielu innych problemów świata wirtualnego. Diagnozowanie najważniejszych problemów pojawiających się w tym zakresie, metodyka kształcenia w odniesieniu do tej problematyki. Dodatkowo zostaną uwzględnione zagadnienia z zakresu polityki społecznej, pracy socjalnej, pedagogiki medialnej oraz informatyki, prawa telekomunikacyjnego, techniki.

Sylwetka absolwenta

Słuchacz będzie znał najważniejsze zagrożenia generowane przez cyberprzestrzeń z obszarów: zdrowotnego, społecznego, psychologicznego, technologicznego i prawnego. Program jest nastawiony na praktyczny charakter zdobywania wiedzy, a słuchacz będzie potrafił nie tylko opisywać, klasyfikować, znać symptomy podstawowych zagrożeń, ale także formułować programy naprawcze i dydaktyczne.

Kwalifikacje

Studia mają charakter doskonalący.

Opłaty

  ilość semestrów jednorazowa wpłata za cały tok płatność w ratach - wysokość jednej raty
  2 raty 4 raty 6 rat

Edukacja dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

2 4 850 zł 2 470 zł 1 245 zł 845 zł

Opłata rejestracyjna: 85,00 zł


Czas trwania

Studia trwają 2 semestry.

Studia rozpoczynają się w październiku i lutym w każdym roku akademickim.

Adresaci studiów

Pracownicy służb społecznych: pracownicy socjalni, ośrodków pomocy społecznej, OHP, placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów poprawczych, świetlic socjoterapeutycznych, NGO’s, nauczyciele szkół średnich i gimnazjów.

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Ukończone studia licencjackie lub magisterskie.

Kadra wykładowców

Kadrę wykładowców na studiach podyplomowych stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni oraz zespół ekspertów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

  • Kierownik studiów: mgr Joanna Lizut

Zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty:

  • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
  • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
  • dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie,
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
  • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
  • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).

Wypełniony, wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym na Wydziale Nauk Społecznych, 02-397 Warszawa, ul. Urbanistów 3.

 

KONTAKT

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

 ul. Urbanistów 3
02-397 Warszawa

 22 822 96 23

  22 668 86 28

 warszawa@wspkorczak.eu