Oligofrenopedagogika (podyplomowe)

Cel studiów

Głównym celem studiów podyplomowych: oligofrenopedagogika jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego rozwiązywania problemów edukacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną, zgodnie z zasadami etyki i integracji społecznej. 
W szczególności celem jest wykształcenie profesjonalnej kadry nauczycieli – terapeutów oligofrenopedagogów, posiadających wiedzę o specyfice rozwojowej tych osób oraz zasadach organizacji procesu kształcenia i wychowania dostosowanych do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
Program zajęć umożliwia zdobycie teoretycznej wiedzy na temat przyczyn i skutków dysfunkcji związanych z niepełnosprawnością intelektualną oraz zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej i korekcyjno-kompensacyjnej ukierunkowanej na optymalizację metod pracy pedagogicznej z uczniami stosownie do stopnia ich niepełnosprawności intelektualnej.

Ramowy program studiów

•    Pedagogika specjalna
•    Oligofrenopedagogika
•    Psychologiczne podstawy rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
•    Rewalidacja indywidualna
•    Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole podstawowej i gimnazjum
•    Metodyka kształcenia i rehabilitacji osób z umiarkowaną i znaczną oraz głęboką niepełnosprawnością intelektualną
•    Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
•    Elementy logopedii z metodyką terapii zaburzeń mowy
•    Metodyka zajęć pozalekcyjna w internacie i innych placówkach specjalnych
•    Elementy prawa oświatowego
•    Praktyka pedagogiczna
•    Egzamin dyplomowy

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do realizacji procesu edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu na poziomie szkół podstawowych i gimnazjum.
Absolwent posiada kompetencje w zakresie właściwego doboru metod i strategii edukacyjnych do indywidualnej pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu oraz stosować je adekwatnie do ich możliwości i potrzeb.
Absolwent jest praktycznie przygotowany do pracy związanej z diagnozowaniem, nauczaniem, wychowaniem i terapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Kwalifikacje

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, a także warsztatach terapii zajęciowej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Opłaty

  ilość semestrów jednorazowa wpłata za cały tok płatność w ratach - wysokość jednej raty
  3 raty 6 rat 9 rat
Oligofrenopedagogika 3 5 600 zł 1 900 zł 960 zł 650 zł

Opłata rejestracyjna: 85,00 zł

Czas trwania
Studia realizowane są jako trzysemestralne.

Zasady rekrutacji
Wymagane dokumenty

  • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
  • dokumenty ukończenia szkoły: dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany),
  • dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie,
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
  • kserokopia 1. i 2. strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
  • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).