Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (studia II stopnia)

Niestacjonarne studia magisterskie na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studenci studiów II stopnia na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Wydziału Uczelni Korczaka w mieście Warszawa zdobywają szeroką wiedzę z zakresu dziedzin, takich jak: rozwój psychofizyczny dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, metodyka pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, podstawy wychowania przedszkolnego, podstawy edukacji wczesnoszkolnej, diagnoza pedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Zaoczne studia magisterskie pozwalają na zdobywanie praktycznych umiejętności i kompetencji w zakresie:

 • organizowania zajęć dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III,
 • konstruowania planów dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy I-III),
 • konstruowania planów wsparcia rozwoju dziecka borykającego się z trudnościami, które wynikają z jego nieharmonijnego rozwoju,
 • pracy w zespołach wspierających,
 • efektywnego wyboru i doboru metod pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • efektywnego wyboru i doboru zabaw i gier edukacyjno-rozwojowych dla dzieci młodszych.

Kształcenie na odległość – innowacyjne metody nauczania

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom studentów Wydział Uczelni Korczaka w mieście Warszawa wprowadził system KnO (kształcenie na odległość), w ramach którego część zajęć dydaktycznych realizowana jest za pośrednictwem platformy e-learningowej. Dzięki temu studenci, którzy wybrali niestacjonarne studia magisterskie na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna mogą uczestniczyć w zajęciach teoretycznych bez konieczności wychodzenia z domu.

Perspektywy zawodowe

Zaoczne studia magisterskie przygotowują absolwentów do pracy w charakterze nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz nauczyciela wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej. Absolwenci studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna mogą podjąć zatrudnienie w przedszkolach oraz różnego rodzaju klubikach, w których realizowana jest podstawa wychowania przedszkolnego, a także nauczania indywidualnego dziecka w wieku przedszkolnym. Ponadto absolwenci są uprawnieni do podejmowania pracy w publicznych i niepublicznych oraz prywatnych szkołach podstawowych oraz w organizacjach i stowarzyszeniach.

Opłaty

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 4 400 zł 2 240 zł 1 130 zł 455 zł
II rok 2018 - 2019 4 550 zł 2 315 zł 1 170 zł 470 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 40 zł

Studia w systemie kształcenia na odległość

  opłata jednorazowa 2 raty w roku 4 raty w roku 10 rat w roku
I rok 2017 - 2018 3 700 zł 1 880 zł 950 zł 380 zł
II rok 2018 - 2019 4 000 zł 2 035 zł 1 025 zł 415 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Kandydaci na studia II stopnia, będący absolwentami WSP im. J. Korczaka - 40 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, dyplom część A i B (suplement) ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjat) w oryginale lub jego odpis. Osoby, które nie posiadają części B dyplomu (suplementu) przedkładają indeks studiów pierwszego stopnia,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).