Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (studia I stopnia)

Studia I stopnia (zaoczne)

Studiując na specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna zdobędziesz wiedzę z zakresu rozwoju psychofizycznego dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, metodyki pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, podstawy wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej, diagnozy pedagogicznej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Zdobędziesz praktyczne umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • organizacji zajęć przedszkolnych oraz w klasach I-III,
 • konstruowania planów dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • tworzenia planów wsparcia rozwoju dziecka z trudnościami wynikającymi z nieharmonijnego rozwoju, pracy w zespołach wspierających,
 • stymulacji rozwoju dziecka,
 • doboru metod pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym,
 • doboru zabaw i gier dla dzieci młodszych.

Perspektywy zawodowe

Przygotujemy Cię do pracy w charakterze nauczyciela wychowania przedszkolnego (w przedszkolach, klubikach, gdzie realizowana jest podstawa wychowania przedszkolnego, nauczania indywidualnego dziecka w wieku przedszkolnym, szkołach, na terenie których zorganizowane są grupy przedszkolne) oraz nauczyciela wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej (szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne, prywatne, przy organizacjach i stowarzyszeniach).

Opłaty

kierunek rodzaj  studiów wysokość czesnego za rok - wpłata jednorazowa płatność w ratach - wysokość jednej raty
2 raty w roku  4 raty w roku  10 rat w roku 
I rok  2017 - 2018 I stopnia 3 600 zł 1 830 zł 920 zł 370 zł
II rok  2018 - 2019 4 000 zł 2 035 zł 1 025 zł 415 zł
III rok  2019 - 2020 3 900 zł 1 985 zł 1 000 zł 405 zł

Opłata rejestracyjna - 102 zł

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia,
 • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
 • w związku z wprowadzeniem elektronicznej legitymacji zdjęcia w wersji elektronicznej,
 • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej,
 • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego),
 • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska, inne).